sort order:
| more options

County 台山
Toishan

Táishān

Area 2
Heung
明塘鄉
Ming Tong Heung

Míngtángxiāng
Market(s)公和,德昌,水埗,陳邊,大崗
Kung Wo, Tak Cheong, Sui Bo, Chan Bin, Tai Kong

Gōnghé, Déchāng, Shuǐbù, Chénbiān, Dàgāng
Map LocationFQ8873
[approx. location on google maps]
[approx. location on openstreetmap]

Contains 6 subheungs and 2 minor subheungs:

 1. 陳邊鄉 / Chan Bin Heung / Chénbiānxiāng
 2. 湯邊鄉 / Tong Bin Heung / Tāngbiānxiāng
 3. 毛坪鄉 / Mo Ping Heung / Máopíngxiāng
 4. 羅塘鄉 / Lor Tong Heung / Luótángxiāng
  1. 上廖 / Sheung Liu / Shàngliào
  2. 下廖 / Ha Liu / Xiàliào
   aka 長塘 / Cheung Tong / Chángtáng
 5. 灣厚鄉 / Wan Hou Heung / Wānhòuxiāng
 6. 大崗鄉 / Tai Kong Heung / Dàgāngxiāng

Contains 75 villages in total:

陳邊鄉 / Chan Bin Heung / Chénbiānxiāng
 1. 陳邊 / Chan Bin / Chénbiān (陳 / Chan / Chén)
 2. 仁和 / Yan Wo / Rénhé (陳 / Chan / Chén)
 3. 古巷舊 / Ku Hong Kau / Gǔxiàngjiù (陳 / Chan / Chén)
 4. 古巷新 / Ku Hong Sun / Gǔxiàngxīn
  aka 長盛 / Cheung Shing / Chángshèng
  (陳 / Chan / Chén)
 5. 禮邊 / Lai Bin / Lǐbiān (陳 / Chan / Chén)
 6. 和樂 / Wo Lok / Hélè (陳 / Chan / Chén)
 7. 永慶 / Wing Hing / Yǒngqìng (陳 / Chan / Chén)
 8. 沃蓢 / Yuk Long / Wòlǎng (陳 / Chan / Chén)
 9. 新安 / Sun On / Xīn’ān (陳 / Chan / Chén)
 10. 隔巷 / Gark Hong / Géxiàng (陳 / Chan / Chén)
 11. 新屋 / Sun Uk / Xīnwū (陳 / Chan / Chén)
 12. 向西 / Heung Sai / Xiàngxī (陳 / Chan / Chén)
 13. 向東 / Heung Tung / Xiàngdōng (陳 / Chan / Chén)
 14. 西新 / Sai Sun / Xīxīn (陳 / Chan / Chén)
 15. 永隆 / Wing Lung / Yǒnglóng (陳 / Chan / Chén)
 16. 永和 / Wing Wo / Yǒnghé (陳 / Chan / Chén)
 17. 永樂 / Wing Lok / Yǒnglè (陳 / Chan / Chén)
 18. 永安 / Wing On / Yǒng’ān (陳 / Chan / Chén)
 19. 潮灣 / Chiu Wan / Cháowān (陳 / Chan / Chén)
 20. 盤屋 / Poon Uk / Pánwū (葉 / Yip / Yè)
湯邊鄉 / Tong Bin Heung / Tāngbiānxiāng
 1. 田心 / Tin Sum / Tiánxīn (湯 / Tong / Tāng)
 2. 福山 / Fuk Shan / Fúshān (湯 / Tong / Tāng)
 3. 福田 / Fuk Tin / Fútián (湯 / Tong / Tāng)
 4. 新安 / Sun On / Xīn’ān (湯 / Tong / Tāng)
 5. 湯邊 / Tong Bin / Tāngbiān (湯 / Tong / Tāng)
 6. 連安 / Lin On / Lián’ān (湯 / Tong / Tāng)
 7. 碩安 / Shek On / Shuò’ān (湯 / Tong / Tāng)
 8. 碩堂 / Shek Tong / Shuòtáng (湯 / Tong / Tāng)
 9. 竹林新 / Chuk Lam Sun / Zhúlínxīn (湯 / Tong / Tāng)
 10. 福林 / Fuk Lam / Fúlín (湯 / Tong / Tāng)
 11. 福堂 / Fuk Tong / Fútáng (湯 / Tong / Tāng)
 12. 新屋 / Sun Uk / Xīnwū (湯 / Tong / Tāng)
毛坪鄉 / Mo Ping Heung / Máopíngxiāng
 1. 福田 / Fuk Tin / Fútián (雷 / Louie / Léi)
 2. 福和 / Fuk Wo / Fúhé (雷 / Louie / Léi)
 3. 福龍 / Fuk Lung / Fúlóng (雷 / Louie / Léi)
 4. 福安 / Fuk On / Fú’ān
  aka 馬山 / Ma Shan / Mǎshān
  (雷 / Louie / Léi)
 5. 福鴻 / Fuk Hung / Fúhóng (雷 / Louie / Léi)
羅塘鄉 / Lor Tong Heung / Luótángxiāng
 1. 和平 / Wo Ping / Hépíng (廖 / Liu / Liào)
 2. 羅塘 / Lor Tong / Luótáng (廖 / Liu / Liào)
 3. 大龍坊 / Tai Lung Fong / Dàlóngfāng (廖 / Liu / Liào)
 4. 同慶 / Tung Hing / Tóngqìng (廖 / Liu / Liào)
 5. 會龍 / Wui Lung / Huìlóng (廖 / Liu / Liào)
 6. 獅子 / See Tze / Shīzǐ (廖 / Liu / Liào)
 7. 上廖 / Sheung Liu / Shàngliào
  1. 南安 / Nam On / Nán’ān (廖 / Liu / Liào)
  2. 仁安 / Yan On / Rén’ān (廖 / Liu / Liào)
  3. 和峰園 / Wo Fung Yuen / Héfēngyuán (廖 / Liu / Liào)
  4. 和樂 / Wo Lok / Hélè (廖 / Liu / Liào)
  5. 坑尾 / Hang May / Kēngwěi (廖 / Liu / Liào)
 8. 下廖 / Ha Liu / Xiàliào
  aka 長塘 / Cheung Tong / Chángtáng
  1. 沙潮 / Sar Chiu / Shācháo (廖 / Liu / Liào)
  2. 東和 / Tung Wo / Dōnghé (廖 / Liu / Liào)
  3. 沙頭 / Sar Tau / Shātóu (廖 / Liu / Liào)
  4. 泗樂 / Sze Lok / Sìlè (廖 / Liu / Liào)
  5. 東盛 / Tung Shing / Dōngshèng (廖 / Liu / Liào)
灣厚鄉 / Wan Hou Heung / Wānhòuxiāng
 1. 坳頭 / Ow Tau / Āotóu (駱,黃 / Lok, Wong / Luò, Huáng)
 2. 華寧 / Wah Ning / Huáníng (駱,黃 / Lok, Wong / Luò, Huáng)
 3. 塘尾頭 / Tong May Tau / Tángwěitóu (駱,黃 / Lok, Wong / Luò, Huáng)
 4. 南安 / Nam On / Nán’ān (駱,黃 / Lok, Wong / Luò, Huáng)
 5. 新安 / Sun On / Xīn’ān (駱,黃 / Lok, Wong / Luò, Huáng)
 6. 草和堂 / Cho Wo Tong / Cǎohétáng (駱,黃 / Lok, Wong / Luò, Huáng)
 7. 三樂 / Sam Lok / Sānlè (駱,黃 / Lok, Wong / Luò, Huáng)
 8. 吉龍 / Kut Lung / Jílóng
  aka 黃盤嶺 / Wong Poon Ling / Huángpánlǐng
  (駱,黃 / Lok, Wong / Luò, Huáng)
 9. 益龍 / Yick Lung / Yìlóng (駱,黃 / Lok, Wong / Luò, Huáng)
 10. 塘尾 / Tong May / Tángwěi (駱,黃 / Lok, Wong / Luò, Huáng)
 11. 和合 / Wo Hop / Héhé (駱,黃 / Lok, Wong / Luò, Huáng)
大崗鄉 / Tai Kong Heung / Dàgāngxiāng
 1. 大崗舊 / Tai Kong Kau / Dàgāngjiù (雷 / Louie / Léi)
 2. 均安 / Kwan On / Jūn’ān
  aka 勒山 / Lak Shan / Lèshān
  (雷 / Louie / Léi)
 3. 環龍 / Wan Lung / Huánlóng (雷 / Louie / Léi)
 4. 柴嶺 / Chai Ling / Cháilǐng (雷 / Louie / Léi)
 5. 三家 / Sam Ka / Sānjiā
  aka 吉和 / Kut Wo / Jíhé
  (雷 / Louie / Léi)
 6. 大洞 / Tai Tung / Dàdòng
  aka 沖下 / Chung Ha / Chōngxià
  (雷 / Louie / Léi)
 7. 八家 / Bat Ka / Bājiā (雷 / Louie / Léi)
 8. 牛過路 / Ngau Kor Lo / Niúguòlù
  aka 新安 / Sun On / Xīn’ān
  (雷 / Louie / Léi)
 9. 四家 / Sze Ka / Sìjiā
  aka 楊橋 / Yeung Kiu / Yángqiáo
  (雷 / Louie / Léi)
 10. 滄下 / Chong Ha / Cāngxià (雷 / Louie / Léi)
 11. 嶺安 / Ling On / Lǐng’ān (雷 / Louie / Léi)