sort order:
| more options

County 台山
Toishan

Táishān

Area 2
Heung
聯興鄉
Luen Hing Heung

Liánxīngxiāng
Market(s)新昌,大江,來安
Sun Cheong City, Tai Kong, Loy On

Xīnchāng, Dàjiāng, Lái’ān
Map LocationFQ8078
[approx. location on google maps]
[approx. location on openstreetmap]

Contains 4 subheungs:

 1. 坑口鄉 / Hang Hou Heung / Kēngkǒuxiāng
 2. 獨樹鄉 / Dok Shu Heung / Dúshùxiāng
 3. 鐵路坑鄉 / Tit Lo Hang Heung / Tiělùkēngxiāng
 4. 荔枝巷鄉 / Lai Chee Hong Heung / Lìzhīxiàngxiāng

Contains 45 villages in total:

坑口鄉 / Hang Hou Heung / Kēngkǒuxiāng
 1. 銀河 / Ngan Ho / Yínhé (劉 / Lau / Liú)
 2. 大成 / Tai Sing / Dàchéng (劉 / Lau / Liú)
 3. 坑邊 / Hang Bin / Kēngbiān (劉 / Lau / Liú)
 4. 三朝 / Sam Chiu / Sāncháo (劉 / Lau / Liú)
 5. 朝陽 / Chiu Yeung / Cháoyáng (劉 / Lau / Liú)
 6. 潮興 / Chiu Hing / Cháoxīng (劉 / Lau / Liú)
 7. 大基 / Tai Kay / Dàjī (劉 / Lau / Liú)
 8. 中社舊 / Chung Sher Kau / Zhōngshèjiù (劉 / Lau / Liú)
 9. 坑尾 / Hang May / Kēngwěi (劉 / Lau / Liú)
 10. 仁和 / Yan Wo / Rénhé (劉 / Lau / Liú)
 11. 朝龍 / Chiu Lung / Cháolóng (劉 / Lau / Liú)
 12. 東園 / Tung Yuen / Dōngyuán (劉 / Lau / Liú)
 13. 潮龍 / Chiu Lung / Cháolóng (劉 / Lau / Liú)
 14. 景福 / King Fuk / Jǐngfú (劉 / Lau / Liú)
獨樹鄉 / Dok Shu Heung / Dúshùxiāng
 1. 昇堂 / Sing Tong / Shēngtáng (李 / Lee / Lǐ)
 2. 昇堂新 / Sing Tong Sun / Shēngtángxīn (李 / Lee / Lǐ)
 3. 龍光 / Lung Kong / Lóngguāng (李 / Lee / Lǐ)
 4. 龍崗 / Lung Kong / Lónggāng (李 / Lee / Lǐ)
 5. 車光 / Chair Kong / Chēguāng (李 / Lee / Lǐ)
 6. 社背 / Sher Pui / Shèbèi (李 / Lee / Lǐ)
 7. 南安 / Nam On / Nán’ān (李 / Lee / Lǐ)
鐵路坑鄉 / Tit Lo Hang Heung / Tiělùkēngxiāng
 1. 東嶺 / Tung Ling / Dōnglǐng (李 / Lee / Lǐ)
 2. 西園 / Sai Yuen / Xīyuán (李 / Lee / Lǐ)
 3. 金紫 / Kam Tze / Jīnzǐ (李 / Lee / Lǐ)
 4. 塘頭 / Tong Tau / Tángtóu (李 / Lee / Lǐ)
 5. 沙田崗 / Sar Tin Kong / Shātiángāng (李 / Lee / Lǐ)
 6. 南安 / Nam On / Nán’ān (李 / Lee / Lǐ)
 7. 谷安 / Kuk On / Gǔ’ān (李 / Lee / Lǐ)
 8. 洞寧 / Tung Ning / Dòngníng (李 / Lee / Lǐ)
 9. / Tong / Táng (李 / Lee / Lǐ)
 10. 升寧 / Sing Ning / Shēngníng (李 / Lee / Lǐ)
 11. 鳳岐 / Fung Kay / Fèngqí (李 / Lee / Lǐ)
 12. 會龍 / Wui Lung / Huìlóng (李 / Lee / Lǐ)
 13. 龍波 / Lung Bor / Lóngpō (李 / Lee / Lǐ)
 14. 盤龍 / Poon Lung / Pánlóng (李 / Lee / Lǐ)
 15. 蓮塘 / Lin Tong / Liántáng (李 / Lee / Lǐ)
 16. 東來 / Tung Loy / Dōnglái (李 / Lee / Lǐ)
 17. 華廣 / Wah Kwong / Huáguǎng (李 / Lee / Lǐ)
 18. 西龍 / Sai Lung / Xīlóng (李 / Lee / Lǐ)
荔枝巷鄉 / Lai Chee Hong Heung / Lìzhīxiàngxiāng
 1. 金坑 / Kam Hang / Jīnkēng (林 / Lam / Lín)
 2. 金巷 / Kam Hong / Jīnxiàng (林 / Lam / Lín)
 3. 羌子 / Keung Tze / Qiāngzǐ (林 / Lam / Lín)
 4. 福安 / Fuk On / Fú’ān (林 / Lam / Lín)
 5. 福康 / Fuk Hong / Fúkāng (林 / Lam / Lín)
 6. 新興 / Sun Hing / Xīnxīng (林 / Lam / Lín)