sort order:
| more options

County 台山
Toishan

Táishān

Area 1
Heung
石化鄉
Shek Fa Heung

Shíhuàxiāng
Market(s)南坑鄉,倉下鄉
Nam Hang Heung, Chong Ha Heung

Nánkēngxiāng, Cāngxiàxiāng
Map LocationFQ8566
[approx. location on google maps]
[approx. location on openstreetmap]

Contains 2 subheungs:

 1. 南坑鄉 / Nam Hang Heung / Nánkēngxiāng
 2. 倉下鄉 / Chong Ha Heung / Cāngxiàxiāng

Contains 95 villages in total:

南坑鄉 / Nam Hang Heung / Nánkēngxiāng
 1. 東安 / Tung On / Dōng’ān (黃 / Wong / Huáng)
 2. 南安 / Nam On / Nán’ān (黃 / Wong / Huáng)
 3. 西安 / Sai On / Xī’ān (黃 / Wong / Huáng)
 4. 北安 / Pak On / Běi’ān (黃 / Wong / Huáng)
 5. 山塘龍安 / Shan Tong Lung On / Shāntánglóng’ān (黃 / Wong / Huáng)
 6. 順安 / Shun On / Shùn’ān (黃 / Wong / Huáng)
 7. 松咀 / Chung Tsui / Sōngjǔ (黃 / Wong / Huáng)
 8. 東瑞 / Tung Shui / Dōngruì (黃 / Wong / Huáng)
 9. 石塘 / Shek Tong / Shítáng (黃 / Wong / Huáng)
 10. 石華 / Shek Wah / Shíhuá (黃 / Wong / Huáng)
 11. 塘美 / Tong May / Tángměi (黃 / Wong / Huáng)
 12. 塘美新 / Tong May Sun / Tángměixīn (黃 / Wong / Huáng)
 13. 塘龍 / Tong Lung / Tánglóng (黃 / Wong / Huáng)
 14. 南勝 / Nam Sing / Nánshèng (黃 / Wong / Huáng)
 15. 長安 / Cheung On / Cháng’ān (黃 / Wong / Huáng)
 16. 長盛 / Cheung Shing / Chángshèng (黃 / Wong / Huáng)
 17. 永盛 / Wing Shing / Yǒngshèng (黃 / Wong / Huáng)
 18. 龍安 / Lung On / Lóng’ān (黃 / Wong / Huáng)
 19. 美華 / May Wah / Měihuá (黃 / Wong / Huáng)
 20. 南和 / Nam Wo / Nánhé
  aka 下狗腌 / Ha Kau Yim / Xiàgǒuyān
  (黃 / Wong / Huáng)
 21. 南樂 / Nam Lok / Nánlè (黃 / Wong / Huáng)
 22. 北樂 / Pak Lok / Běilè (黃 / Wong / Huáng)
 23. 東樂 / Tung Lok / Dōnglè
  aka 上長沙巷 / Sheung Cheung Sar Hong / Shàngchángshāxiàng
  (黃 / Wong / Huáng)
 24. 長勝 / Cheung Sing / Chángshèng
  aka 下長沙巷 / Ha Cheung Sar Hong / Xiàchángshāxiàng
  (黃 / Wong / Huáng)
 25. 南新 / Nam Sun / Nánxīn (黃 / Wong / Huáng)
 26. 南溪 / Nam Kai / Nánxī (黃 / Wong / Huáng)
 27. 蟠龍 / Poon Lung / Pánlóng (黃 / Wong / Huáng)
 28. 錦龍 / Kam Lung / Jǐnlóng (黃 / Wong / Huáng)
 29. 南洋 / Nam Yeung / Nányáng (黃 / Wong / Huáng)
 30. 永隆 / Wing Lung / Yǒnglóng
  aka 長塘尾 / Cheung Tong May / Chángtángwěi
  (黃 / Wong / Huáng)
 31. 龍樂 / Lung Lok / Lónglè (黃 / Wong / Huáng)
 32. 永昌 / Wing Cheong / Yǒngchāng (黃 / Wong / Huáng)
 33. 永樂 / Wing Lok / Yǒnglè (黃 / Wong / Huáng)
 34. 龍興 / Lung Hing / Lóngxīng (黃 / Wong / Huáng)
 35. 龍和 / Lung Wo / Lónghé (黃 / Wong / Huáng)
 36. 雙龍 / Sheung Lung / Shuānglóng (黃 / Wong / Huáng)
 37. 永興 / Wing Hing / Yǒngxīng (黃 / Wong / Huáng)
 38. 龍順 / Lung Shun / Lóngshùn (黃 / Wong / Huáng)
 39. 龍盛 / Lung Shing / Lóngshèng (黃 / Wong / Huáng)
 40. 石龍頭 / Shek Lung Tau / Shílóngtóu (黃 / Wong / Huáng)
 41. 螗蝦洞 / Tong Ha Tung / Tángxiādòng (黃,伍 / Wong, Ng / Huáng, Wǔ)
 42. 上井口 / Sheung Cheng Hou / Shàngjǐngkǒu (黃 / Wong / Huáng)
 43. 下井口 / Ha Cheng Hou / Xiàjǐngkǒu (黃 / Wong / Huáng)
 44. 東美 / Tung May / Dōngměi (黃 / Wong / Huáng)
 45. 南合 / Nam Hop / Nánhé
  aka 上狗腌 / Sheung Kau Yim / Shànggǒuyān
  (黃 / Wong / Huáng)
 46. 東隆 / Tung Lung / Dōnglóng (黃 / Wong / Huáng)
 47. 和平 / Wo Ping / Hépíng (黃 / Wong / Huáng)
 48. 南洲 / Nam Chau / Nánzhōu (黃 / Wong / Huáng)
 49. 吉安 / Kut On / Jí’ān (黃 / Wong / Huáng)
 50. 南盛 / Nam Shing / Nánshèng (黃 / Wong / Huáng)
 51. 南昌 / Nam Cheong / Nánchāng (黃 / Wong / Huáng)
 52. 龍塘 / Lung Tong / Lóngtáng (黃 / Wong / Huáng)
 53. 南榮 / Nam Wing / Nánróng (黃 / Wong / Huáng)
 54. 南華 / Nam Wah / Nánhuá (黃 / Wong / Huáng)
 55. 南寧 / Nam Ning / Nánníng (黃 / Wong / Huáng)
 56. 同福 / Tung Fuk / Tóngfú (黃 / Wong / Huáng)
 57. 達聰 / Tat Chung / Dácōng (黃 / Wong / Huáng)
 58. 長益 / Cheung Yick / Chángyì (黃 / Wong / Huáng)
 59. 永盛 / Wing Shing / Yǒngshèng (黃 / Wong / Huáng)
 60. 蘿白塘 / Lor Pak Tong / Luóbáitáng (黃 / Wong / Huáng)
 61. 偷門塘 / Tau Moon Tong / Tōuméntáng (黃 / Wong / Huáng)
 62. 百安 / Pak On / Bǎi’ān (黃 / Wong / Huáng)
 63. 西湖 / Sai Wu / Xīhú (黃 / Wong / Huáng)
 64. 永華 / Wing Wah / Yǒnghuá (黃 / Wong / Huáng)
 65. 雞脾山 / Kai Bei Shan / Jīpíshān (黃 / Wong / Huáng)
 66. 山塘龍坑 / Shan Tong Lung Hang / Shāntánglóngkēng (黃 / Wong / Huáng)
 67. 龍昇 / Lung Sing / Lóngshēng (黃 / Wong / Huáng)
 68. 美和 / May Wo / Měihé (黃 / Wong / Huáng)
 69. 南坑 / Nam Hang / Nánkēng (黃 / Wong / Huáng)
 70. 南隆 / Nam Lung / Nánlóng (黃 / Wong / Huáng)
 71. 南順 / Nam Shun / Nánshùn (黃 / Wong / Huáng)
 72. 南塘 / Nam Tong / Nántáng (黃 / Wong / Huáng)
 73. 南遂 / Nam Sui / Nánsuì (黃 / Wong / Huáng)
 74. 東和 / Tung Wo / Dōnghé (黃 / Wong / Huáng)
倉下鄉 / Chong Ha Heung / Cāngxiàxiāng
 1. / Kau / Jiù (鄺 / Fong / Kuàng)
 2. 鳴鳳 / Ming Fung / Míngfèng
  aka 獅子 / See Tze / Shīzǐ
  (鄺 / Fong / Kuàng)
 3. 騎龍 / Kay Lung / Qílóng (鄺 / Fong / Kuàng)
 4. 朝陽 / Chiu Yeung / Cháoyáng (鄺 / Fong / Kuàng)
 5. 朝陽新 / Chiu Yeung Sun / Cháoyángxīn (鄺 / Fong / Kuàng)
 6. 牛角水 / Ngau Kok Sui / Niújiǎoshuǐ (鄺 / Fong / Kuàng)
 7. 鳳儀 / Fung Yu / Fèngyí
  aka 蟹鉗 / Hai Kim / Xièqián
  (鄺 / Fong / Kuàng)
 8. 陽江井 / Yeung Kong Cheng / Yángjiāngjǐng
  aka 南陽 / Nam Yeung / Nányáng
  (鄺 / Fong / Kuàng)
 9. 樹良園 / Shu Leong Yuen / Shùliángyuán (鄺 / Fong / Kuàng)
 10. 龔山 / Kung Shan / Gōngshān (鄺 / Fong / Kuàng)
 11. 隆亨 / Lung Hung / Lónghēng (鄺 / Fong / Kuàng)
 12. 竹園 / Chuk Yuen / Zhúyuán (鄺 / Fong / Kuàng)
 13. 新盛 / Sun Shing / Xīnshèng (鄺 / Fong / Kuàng)
 14. 白石坑 / Pak Shek Hang / Báishíkēng (鄺 / Fong / Kuàng)
 15. 南平 / Nam Ping / Nánpíng (鄺 / Fong / Kuàng)
 16. 延龍 / Yin Lung / Yánlóng (鄺 / Fong / Kuàng)
 17. 合安 / Hop On / Hé’ān (鄺 / Fong / Kuàng)
 18. 盈龍 / Ying Lung / Yínglóng (鄺 / Fong / Kuàng)
 19. 永盛 / Wing Shing / Yǒngshèng (鄺 / Fong / Kuàng)
 20. 長盛 / Cheung Shing / Chángshèng (鄺 / Fong / Kuàng)
 21. 鳳山 / Fung Shan / Fèngshān (鄺 / Fong / Kuàng)