sort order:
| more options

County 台山
Toishan

Táishān

Area 1
Heung
西南鄉
Sai Nam Heung

Xīnánxiāng
Market(s)水南,南昌,台山城
Sui Nam, Nam Cheong, Toishan City

Shuǐnán, Nánchāng, Táishānchéng
Map LocationFQ7962
[approx. location on google maps]
[approx. location on openstreetmap]

Contains 3 subheungs:

 1. 水南鄉 / Sui Nam Heung / Shuǐnánxiāng
 2. 泡埗鄉 / Pao Bo Heung / Pàobùxiāng
  aka 官埗鄉 / Kun Bo Heung / Guānbùxiāng
 3. 桂水鄉 / Kwai Sui Heung / Guìshuǐxiāng

Contains 61 villages in total:

水南鄉 / Sui Nam Heung / Shuǐnánxiāng
 1. 南溪 / Nam Kai / Nánxī (陳 / Chan / Chén)
 2. 嶺背 / Ling Pui / Lǐngbèi (陳 / Chan / Chén)
 3. 水背 / Sui Pui / Shuǐbèi (陳 / Chan / Chén)
 4. 水灣 / Sui Wan / Shuǐwān (陳 / Chan / Chén)
 5. 朝陽 / Chiu Yeung / Cháoyáng (陳 / Chan / Chén)
 6. 朝龍 / Chiu Lung / Cháolóng (陳 / Chan / Chén)
 7. 水樓 / Sui Lau / Shuǐlóu (陳 / Chan / Chén)
 8. 水閣 / Sui Kok / Shuǐgé (陳 / Chan / Chén)
 9. 烏石 / Wu Shek / Wūshí (陳,黃 / Chan, Wong / Chén, Huáng)
 10. 水圓 / Sui Yuen / Shuǐyuán (陳 / Chan / Chén)
 11. 吉水 / Kut Sui / Jíshuǐ (陳 / Chan / Chén)
 12. 山塘 / Shan Tong / Shāntáng (陳 / Chan / Chén)
 13. 童子坑 / Tung Tze Hang / Tóngzǐkēng (陳 / Chan / Chén)
 14. 富坑 / Fu Hang / Fùkēng (陳 / Chan / Chén)
 15. 朝勝 / Chiu Sing / Cháoshèng (陳 / Chan / Chén)
 16. 石底 / Shek Dai / Shídǐ (陳 / Chan / Chén)
 17. 紫坑 / Tze Hang / Zǐkēng (陳 / Chan / Chén)
 18. 大崗 / Tai Kong / Dàgāng (陳 / Chan / Chén)
 19. 南安 / Nam On / Nán’ān (陳 / Chan / Chén)
 20. 新向北 / Sun Heung Pak / Xīnxiàngběi (陳 / Chan / Chén)
 21. 江南 / Kong Nam / Jiāngnán (陳 / Chan / Chén)
 22. 安源 / On Yuen / Ānyuán (陳 / Chan / Chén)
 23. 潮北 / Chiu Pak / Cháoběi (陳 / Chan / Chén)
 24. 西康 / Sai Hong / Xīkāng (陳 / Chan / Chén)
泡埗鄉 / Pao Bo Heung / Pàobùxiāng
aka 官埗鄉 / Kun Bo Heung / Guānbùxiāng
 1. 禾管坑 / Wo Kun Hang / Héguǎnkēng (朱 / Gee / Zhū)
 2. 黃竹灣 / Wong Chuk Wan / Huángzhúwān (朱 / Gee / Zhū)
 3. 朝北 / Chiu Pak / Cháoběi (朱 / Gee / Zhū)
 4. 沙蜆崗 / Sar Hin Kong / Shāxiǎngāng (朱 / Gee / Zhū)
 5. 南樂 / Nam Lok / Nánlè (朱 / Gee / Zhū)
 6. 同盛 / Tung Shing / Tóngshèng (朱 / Gee / Zhū)
 7. 後邊 / Hou Bin / Hòubiān (朱 / Gee / Zhū)
 8. 泡埗 / Pao Bo / Pàobù (朱 / Gee / Zhū)
 9. 安埗 / On Bo / Ānbù (朱 / Gee / Zhū)
 10. 塘口 / Tong Hou / Tángkǒu (朱 / Gee / Zhū)
 11. 官埗 / Kun Bo / Guānbù (朱 / Gee / Zhū)
 12. 永寧 / Wing Ning / Yǒngníng (朱 / Gee / Zhū)
桂水鄉 / Kwai Sui Heung / Guìshuǐxiāng
 1. 桂水 / Kwai Sui / Guìshuǐ (余 / Yee / Yú)
 2. 勝塘 / Sing Tong / Shèngtáng (余 / Yee / Yú)
 3. 龍興 / Lung Hing / Lóngxīng (余 / Yee / Yú)
 4. 龍溪 / Lung Kai / Lóngxī (余 / Yee / Yú)
 5. 龍池 / Lung Chi / Lóngchí (余 / Yee / Yú)
 6. 潮澗 / Chiu Kan / Cháojiàn (余 / Yee / Yú)
 7. 塘頭 / Tong Tau / Tángtóu (余 / Yee / Yú)
 8. 虎山 / Fu Shan / Hǔshān (余 / Yee / Yú)
 9. 榮華 / Wing Wah / Rónghuá (余 / Yee / Yú)
 10. 松山 / Chung Shan / Sōngshān (余 / Yee / Yú)
 11. 黃槐湖 / Wong Wai Wu / Huánghuáihú (余 / Yee / Yú)
 12. 龍安 / Lung On / Lóng’ān (余 / Yee / Yú)
 13. 南樂 / Nam Lok / Nánlè
  aka 李羅坑 / Lee Lor Hang / Lǐluókēng
  (余 / Yee / Yú)
 14. 湖邊 / Wu Bin / Húbiān (余 / Yee / Yú)
 15. 南安 / Nam On / Nán’ān
  aka 大山坑 / Tai Shan Hang / Dàshānkēng
  (余 / Yee / Yú)
 16. 塘厚 / Tong Hou / Tánghòu (余 / Yee / Yú)
 17. 塘底 / Tong Dai / Tángdǐ (余 / Yee / Yú)
 18. 塘尾 / Tong May / Tángwěi (余 / Yee / Yú)
 19. 新龍 / Sun Lung / Xīnlóng (余 / Yee / Yú)
 20. 永康 / Wing Hong / Yǒngkāng (余 / Yee / Yú)
 21. 龍邊 / Lung Bin / Lóngbiān (李 / Lee / Lǐ)
 22. 隔凹 / Kark Ow / Gé’āo
  aka 下塘頭 / Ha Tong Tau / Xiàtángtóu
  (李 / Lee / Lǐ)
 23. 西安 / Sai On / Xī’ān (李 / Lee / Lǐ)
 24. 黃邊 / Wong Bin / Huángbiān (李 / Lee / Lǐ)
 25. 蓮舟 / Lin Chau / Liánzhōu (李 / Lee / Lǐ)