sort order:
| more options

County 中山
Chungshan

Zhōngshān

Area 9
Heung
靖遠鄉
Ching Yuen Heung

Jìngyuǎnxiāng
Market(s)There is a market in every listed village
Map LocationGQ4715
[approx. location on google maps]
[approx. location on openstreetmap]

Contains 5 villages:

  1. 大岑三沙 / Tai Shum Sam Sar / Dàcénsānshā (Various)
  2. 橫檔 / Wang Tong / Héngdǎng (Various)
  3. 吳婆 / Ng Po / Wúpó (馮,梁 / Fung, Leung / Féng, Liáng)
  4. 欄木 / Lan Muk / Lánmù (馮,梁,李 / Fung, Leung, Lee / Féng, Liáng, Lǐ)
  5. 石軍沙 / Shek Kwan Sar / Shíjūnshā (Various)