sort order:
| more options

County 中山
Chungshan

Zhōngshān

Area 6
Heung
翠亨
Tsui Hang

Cuìhēng
Market(s)下柵
Ha Chak

Xiàzhà
Map LocationGQ5580
[approx. location on google maps]
[approx. location on openstreetmap]

Contains 1 subheung and 3 minor subheungs:

 1. 石門九堡 / Shek Moon Kau Bo / Shíménjiǔbǎo
  1. 龍埔堡 / Lung Po Bo / Lóngbǔbǎo
  2. 石門堡 / Shek Moon Bo / Shíménbǎo
  3. 永福堡 / Wing Fuk Bo / Yǒngfúbǎo

Contains 37 villages in total:

 1. 陽春埔 / Yeung Chun Po / Yángchūnbǔ (陸 / Luk / Lù)
 2. 錦石 / Kam Shek / Jǐnshí (陸 / Luk / Lù)
 3. 鵝公嶺 / Ngor Kung Ling / Égōnglǐng (劉,梁 / Lau, Leung / Liú, Liáng)
 4. 北山 / Pak Shan / Běishān (鄧,盧,江,蔡 / Tang, Lo, Kong, Tsoi / Dèng, Lú, Jiāng, Cài)
 5. 外沙 / Ngoi Sar / Wàishā (盧,陳,蔡,詹,梁 / Lo, Chan, Tsoi, Jim, Leung / Lú, Chén, Cài, Zhān, Liáng)
 6. 譚井 / Tam Cheng / Tánjǐng (陳,劉 / Chan, Lau / Chén, Liú)
 7. 金竹尾 / Kam Chuk May / Jīnzhúwěi (梁,劉,陸 / Leung, Lau, Luk / Liáng, Liú, Lù)
 8. 河頭埔 / Ho Tau Po / Hétóubǔ (蔡,陳 / Tsoi, Chan / Cài, Chén)
 9. 新圍埔 / Sun Wai Po / Xīnwéibǔ (辛,羅 / San, Lo / Xīn, Luó)
 10. 竹林埔 / Chuk Lam Po / Zhúlínbǔ (盧 / Lo / Lú)
 11. 石頭岡 / Shek Tau Kong / Shítóugāng (溫,馮 / Wan, Fung / Wēn, Féng)
 12. 佛逕 / Fat King / Fójìng (謝 / Tse / Xiè)
石門九堡 / Shek Moon Kau Bo / Shíménjiǔbǎo
 1. 竹頭園堡 / Chuk Tau Yuen Bo / Zhútóuyuánbǎo (何 / Ho / Hé)
 2. 長沙埔堡 / Cheung Sar Po Bo / Chángshābǔbǎo (吳,陳,余,林 / Ng, Chan, Yu, Lam / Wú, Chén, Yú, Lín)
 3. 山門堡 / Shan Moon Bo / Shānménbǎo (陳 / Chan / Chén)
 4. 翠亨堡 / Tsui Hang Bo / Cuìhēngbǎo (Various)
 5. 逕仔朗堡 / King Chai Long Bo / Jìngzǎilǎngbǎo (麥,何 / Mak, Ho / Mài, Hé)
 6. 波羅村堡 / Po Lo Chuen Bo / Pōluócūnbǎo (甘,練 / Kam, Lin / Gān, Liàn)
 7. 龍埔堡 / Lung Po Bo / Lóngbǔbǎo
  1. 龍舟地 / Lung Chau Tei / Lóngzhōudì (甘 / Kam / Gān)
 8. 石門堡 / Shek Moon Bo / Shíménbǎo
  1. 木子埔 / Muk Tze Po / Mùzǐbǔ
   aka 晏子埔 / Ngan Tze Po / Yànzǐbǔ
   (謝 / Tse / Xiè)
  2. 黃鰲頭 / Wong Ngo Tau / Huáng’áotóu (謝 / Tse / Xiè)
  3. 張鹿坑 / Cheung Luk Hang / Zhānglùkēng (謝 / Tse / Xiè)
  4. 劍首 / Kim Sau / Jiànshǒu (甘 / Kam / Gān)
  5. 大象埔 / Tai Cheung Po / Dàxiàngbǔ (甘 / Kam / Gān)
  6. 練屋 / Lin Uk / Liànwū (練 / Lin / Liàn)
  7. 賀屋 / Ho Uk / Hèwū (賀 / Ho / Hè)
  8. 田心 / Tin Sum / Tiánxīn (甘,何 / Kam, Ho / Gān, Hé)
  9. 張琶企 / Cheung Pa Kay / Zhāngpáqǐ (何 / Ho / Hé)
  10. 金竹山 / Kam Chuk Shan / Jīnzhúshān (甘 / Kam / Gān)
  11. 白石崗 / Pak Shek Kong / Báishígāng (甘 / Kam / Gān)
  12. 平頂 / Ping Ting / Píngdǐng (古 / Ku / Gǔ)
  13. 楊屋 / Yeung Uk / Yángwū (楊 / Yeung / Yáng)
 9. 永福堡 / Wing Fuk Bo / Yǒngfúbǎo
  1. 攸福隆 / Yau Fuk Lung / Yōufúlóng (甘 / Kam / Gān)
  2. 書房拗 / Shu Fong Ow / Shūfáng’ào (甘 / Kam / Gān)
  3. 蘭溪 / Lan Kai / Lánxī (甘 / Kam / Gān)
  4. 后門坑 / Hou Moon Hang / Hòuménkēng (甘 / Kam / Gān)
  5. 山豬竇 / Shan Chu Tau / Shānzhūdòu
   aka 鵝眉 / Ngor May / Éméi
   (徐 / Tsui / Xú)