sort order:
| more options

County 開平
Hoiping

Kāipíng

Area 3
Heung
茅崗鄉
Mow Kong Heung

Máogāngxiāng
Market(s)茅崗
Mow Kong

Máogāng
Map LocationGQ0072
[approx. location on google maps]
[approx. location on openstreetmap]

Contains 2 subheungs:

 1. 上洞 / Sheung Tung Sector / Shàngdòng
 2. 下洞 / Ha Tung Sector / Xiàdòng

Contains 37 villages in total:

上洞 / Sheung Tung Sector / Shàngdòng
 1. 中心里 / Chung Sum Lay / Zhōngxīnlǐ (周 / Chow / Zhōu)
 2. 蓮江里 / Lin Kong Lay / Liánjiānglǐ (周 / Chow / Zhōu)
 3. 南安里 / Nam On Lay / Nán’ānlǐ (周 / Chow / Zhōu)
 4. 禮義莊村 / Lai Yee Chong / Lǐyìzhuāngcūn (周 / Chow / Zhōu)
 5. 松山村 / Chung Shan / Sōngshāncūn (周 / Chow / Zhōu)
 6. 百安里 / Pak On Lay / Bǎi’ānlǐ (周 / Chow / Zhōu)
 7. 東勝里 / Tung Sing Lay / Dōngshènglǐ (周 / Chow / Zhōu)
 8. 聯安里 / Luen On Lay / Lián’ānlǐ (周 / Chow / Zhōu)
 9. 北成里 / Pak Sing Lay / Běichénglǐ (周 / Chow / Zhōu)
 10. 石岡村 / Shek Kong / Shígāngcūn (周 / Chow / Zhōu)
 11. 五踏屋村 / Ng Tap Uk / Wǔtàwūcūn (周 / Chow / Zhōu)
 12. 大樟木村 / Tai Cheung Muk / Dàzhāngmùcūn (方 / Fong / Fāng)
 13. 向口咀村 / Heung Hou Tsui / Xiàngkǒujǔcūn
  aka 坑口咀村 / Hang Hou Tsui / Kēngkǒujǔcūn
  (方 / Fong / Fāng)
 14. 沙田里 / Sar Tin Lay / Shātiánlǐ (方 / Fong / Fāng)
 15. 打蝦村 / Ta Ha / Dǎxiācūn (方 / Fong / Fāng)
 16. 沙溪里 / Sar Kai Lay / Shāxīlǐ (方 / Fong / Fāng)
 17. 犁頭咀村 / Lai Tau Tsui / Lítóujǔcūn (方 / Fong / Fāng)
 18. 順安里 / Shun On Lay / Shùn’ānlǐ (方 / Fong / Fāng)
 19. 義興里 / Yee Hing Lay / Yìxīnglǐ (周 / Chow / Zhōu)
下洞 / Ha Tung Sector / Xiàdòng
 1. 鳳陽里 / Fung Yeung Lay / Fèngyánglǐ (周 / Chow / Zhōu)
 2. 中興里 / Chung Hing Lay / Zhōngxīnglǐ (周 / Chow / Zhōu)
 3. 草蓢塘村 / Cho Long Tong / Cǎolǎngtángcūn (周 / Chow / Zhōu)
 4. 保頂村 / Bo Ting / Bǎodǐngcūn (周 / Chow / Zhōu)
 5. 南興里 / Nam Hing Lay / Nánxīnglǐ (周 / Chow / Zhōu)
 6. 仁興里 / Yan Hing Lay / Rénxīnglǐ (周 / Chow / Zhōu)
 7. 樂興里 / Lok Hing Lay / Lèxīnglǐ (周 / Chow / Zhōu)
 8. 鳳凰里 / Fung Wong Lay / Fènghuánglǐ (周 / Chow / Zhōu)
 9. 松仔里 / Chung Chai Lay / Sōngzǎilǐ (周 / Chow / Zhōu)
 10. 安興里 / On Hing Lay / Ānxīnglǐ (周 / Chow / Zhōu)
 11. 南陽里 / Nam Yeung Lay / Nányánglǐ (周 / Chow / Zhōu)
 12. 光漢里 / Kwong Hon Lay / Guānghànlǐ (周 / Chow / Zhōu)
 13. 南勝里 / Nam Sing Lay / Nánshènglǐ (周 / Chow / Zhōu)
 14. 中靈里 / Chung Ling Lay / Zhōnglínglǐ (周 / Chow / Zhōu)
 15. 東社村 / Tung Sher / Dōngshècūn (周 / Chow / Zhōu)
 16. 西社村 / Sai Sher / Xīshècūn (周 / Chow / Zhōu)
 17. 圖書里 / To Shu Lay / Túshūlǐ (周 / Chow / Zhōu)
 18. 東成里 / Tung Sing Lay / Dōngchénglǐ (周 / Chow / Zhōu)