sort order:
| more options

County 台山
Toishan

Táishān

Area 8
Heung
端芬鄉
Duen Fun Heung

Duānfēnxiāng
Market(s)山底
Shan Dai

Shāndǐ
Map LocationFQ7940
[approx. location on google maps]
[approx. location on openstreetmap]

Contains 4 subheungs:

 1. 山后鄉 / Shan Hou Heung / Shānhòuxiāng
 2. 西頭鄉 / Sai Tau Heung / Xītóuxiāng
 3. 六鄉 / Luk Heung / Liùxiāng
  aka 渡頭鄉 / To Tau Heung / Dùtóuxiāng
 4. 海陽七鄉 / Hoi Yeung Chut Heung / Hǎiyángqīxiāng

Contains 121 villages in total:

 1. 下味黃 / Ha May Wong / Xiàwèihuáng (梅 / Moy / Méi) located near Sheung Chak Heung, but under the jurisdiction of Duen Fun Heung
 2. 李碧 / Lee Bik / Lǐbì (梅 / Moy / Méi) located near Sheung Chak Heung, but under the jurisdiction of Duen Fun Heung
 3. 永興 / Wing Hing / Yǒngxīng (梅 / Moy / Méi) located near Sheung Chak Heung, but under the jurisdiction of Duen Fun Heung
 4. 東興 / Tung Hing / Dōngxīng (梅 / Moy / Méi) located near Sheung Chak Heung, but under the jurisdiction of Duen Fun Heung
 5. 康寧 / Hong Ning / Kāngníng (梅 / Moy / Méi) located near Sheung Chak Heung, but under the jurisdiction of Duen Fun Heung
 6. 寧元 / Ning Yuen / Níngyuán (梅 / Moy / Méi) located near Sheung Chak Heung, but under the jurisdiction of Duen Fun Heung
 7. 草蓢 / Cho Long / Cǎolǎng (梅 / Moy / Méi) located near Sheung Chak Heung, but under the jurisdiction of Duen Fun Heung
 8. 朝陽 / Chiu Yeung / Cháoyáng (梅 / Moy / Méi) located near Sheung Chak Heung, but under the jurisdiction of Duen Fun Heung
 9. 大塘 / Tai Tong / Dàtáng (梅 / Moy / Méi) located near Sheung Chak Heung, but under the jurisdiction of Duen Fun Heung
 10. 湛聯崗 / Cham Luen Kong / Zhànliángāng (梅 / Moy / Méi) located near Sheung Chak Heung, but under the jurisdiction of Duen Fun Heung
 11. 元洋 / Yuen Yeung / Yuányáng (梅 / Moy / Méi) located near Sheung Chak Heung, but under the jurisdiction of Duen Fun Heung
 12. 上源 / Sheung Yuen / Shàngyuán (余,陳 / Yee, Chan / Yú, Chén) located near Sheung Chak Heung, but under the jurisdiction of Duen Fun Heung
 13. 劉屋 / Lau Uk / Liúwū (劉 / Lau / Liú) located near Sheung Chak Heung, but under the jurisdiction of Duen Fun Heung
山后鄉 / Shan Hou Heung / Shānhòuxiāng
 1. 山后 / Shan Hou / Shānhòu (梅 / Moy / Méi)
 2. 山美 / Shan May / Shānměi (梅 / Moy / Méi)
 3. 山美新 / Shan May Sun / Shānměixīn (梅 / Moy / Méi)
 4. 咸塘圍 / Hom Tong Wai / Xiántángwéi (梅 / Moy / Méi)
 5. 黃松坑 / Wong Chung Hang / Huángsōngkēng (梅 / Moy / Méi)
 6. 龍安 / Lung On / Lóng’ān (梅 / Moy / Méi)
 7. 樓角 / Lau Kok / Lóujiǎo (梅 / Moy / Méi)
 8. 九龍橋 / Kau Lung Kiu / Jiǔlóngqiáo (梅 / Moy / Méi)
 9. 塘順 / Tong Shun / Tángshùn (梅 / Moy / Méi)
 10. 八家 / Bat Ka / Bājiā
  aka 橋林 / Kiu Lam / Qiáolín
  (梅 / Moy / Méi)
 11. 永寧 / Wing Ning / Yǒngníng
  aka 四仔爺 / Sze Chai Yeh / Sìzǎiyé
  (梅 / Moy / Méi)
 12. 大塘 / Tai Tong / Dàtáng
  aka 和寧 / Wo Ning / Héníng
  (梅 / Moy / Méi)
 13. 大園 / Tai Yuen / Dàyuán (梅 / Moy / Méi)
 14. 坑尾 / Hang May / Kēngwěi (梅 / Moy / Méi)
 15. 牛腌 / Ngau Yim / Niúyān (梅 / Moy / Méi)
 16. 正面 / Ching Min / Zhèngmiàn (梅 / Moy / Méi)
 17. 桂花圍 / Kwai Fa Wai / Guìhuāwéi
  aka 扳桂 / Pan Kwai / Bānguì
  (梅 / Moy / Méi)
西頭鄉 / Sai Tau Heung / Xītóuxiāng
 1. 西頭舊 / Sai Tau Kau / Xītóujiù (梅 / Moy / Méi)
 2. 高地 / Ko Dai / Gāodì (梅 / Moy / Méi)
 3. 高谷巷 / Ko Kuk Hong / Gāogǔxiàng (梅 / Moy / Méi)
 4. 廟門口 / Miu Mun Hou / Miàoménkǒu (梅 / Moy / Méi)
 5. 七家 / Chut Ka / Qījiā (梅 / Moy / Méi)
 6. 新園 / Sun Yuen / Xīnyuán (梅 / Moy / Méi)
 7. 牙鷹咀 / Ngar Ying Tsui / Yáyīngjǔ (梅 / Moy / Méi)
 8. 文華 / Mun Wah / Wénhuá (梅 / Moy / Méi)
 9. 填塘 / Tin Tong / Tiántáng (梅 / Moy / Méi)
 10. 深水 / Sum Sui / Shēnshuǐ (梅 / Moy / Méi)
 11. 四家 / Sze Ka / Sìjiā (梅 / Moy / Méi)
 12. 廟前 / Miu Chin / Miàoqián (梅 / Moy / Méi)
 13. 家修 / Ka Sau / Jiāxiū (梅 / Moy / Méi)
六鄉 / Luk Heung / Liùxiāng
aka 渡頭鄉 / To Tau Heung / Dùtóuxiāng
 1. 渡頭舊 / To Tau Kau / Dùtóujiù (梅 / Moy / Méi)
 2. 東興 / Tung Hing / Dōngxīng (梅 / Moy / Méi)
 3. 南安 / Nam On / Nán’ān (梅 / Moy / Méi)
 4. 北安 / Pak On / Běi’ān (梅 / Moy / Méi)
 5. 維新 / Wai Sun / Wéixīn (梅 / Moy / Méi)
 6. 美洋 / May Yeung / Měiyáng (梅 / Moy / Méi)
 7. 沙蓢 / Sar Long / Shālǎng (梅 / Moy / Méi)
 8. 荷包圍 / Ho Pao Wai / Hébāowéi (梅 / Moy / Méi)
 9. 居安 / Kui On / Jū’ān (梅 / Moy / Méi)
海陽七鄉 / Hoi Yeung Chut Heung / Hǎiyángqīxiāng
 1. 海洋舊 / Hoi Yeung Kau / Hǎiyángjiù (梅 / Moy / Méi)
 2. 永昌 / Wing Cheong / Yǒngchāng
  aka 海棠 / Hoi Tong / Hǎitáng
  (梅 / Moy / Méi)
 3. 永安 / Wing On / Yǒng’ān
  aka 向北 / Heung Pak / Xiàngběi
  (梅 / Moy / Méi)
 4. 永寧 / Wing Ning / Yǒngníng (梅 / Moy / Méi)
 5. 永樂 / Wing Lok / Yǒnglè
  aka 幾家 / Kee Ka / Jǐjiā
  (梅 / Moy / Méi)
 6. 永康 / Wing Hong / Yǒngkāng
  aka 廟角 / Miu Kok / Miàojiǎo
  (梅 / Moy / Méi)
 7. 永和 / Wing Wo / Yǒnghé (梅 / Moy / Méi)
 8. 永慶 / Wing Hing / Yǒngqìng
  aka 大葉榕 / Tai Yip Yung / Dàyèróng
  (梅 / Moy / Méi)
 9. 廟蓮 / Miu Lin / Miàolián (梅 / Moy / Méi)
 10. 向東 / Heung Tung / Xiàngdōng
  aka 兩家 / Leong Ka / Liǎngjiā
  (梅 / Moy / Méi)
 11. 環洲 / Wan Chau / Huánzhōu (梅 / Moy / Méi)
 12. 環洲新 / Wan Chau Sun / Huánzhōuxīn (梅 / Moy / Méi)
 13. 鳳陽 / Fung Yeung / Fèngyáng (梅 / Moy / Méi)
 14. 老蝦角 / Lo Har Kok / Lǎoxiājiǎo (梅 / Moy / Méi)
 15. 高原 / Ko Yuen / Gāoyuán
  aka 環角 / Wan Kok / Huánjiǎo
  (梅 / Moy / Méi)
 16. 高原新 / Ko Yuen Sun / Gāoyuánxīn (梅 / Moy / Méi)
 17. 南洋 / Nam Yeung / Nányáng (梅 / Moy / Méi)
 18. 南洋新 / Nam Yeung Sun / Nányángxīn (梅 / Moy / Méi)
 19. 東成 / Tung Sing / Dōngchéng
  aka 小回頭 / Siu Wui Tau / Xiǎohuítóu
  (梅 / Moy / Méi)
 20. 和樂 / Wo Lok / Hélè (梅 / Moy / Méi)
 21. 鹿鳴 / Luk Ming / Lùmíng (梅 / Moy / Méi)
 22. 西園 / Sai Yuen / Xīyuán (梅 / Moy / Méi)
 23. 西園新 / Sai Yuen Sun / Xīyuánxīn (梅 / Moy / Méi)
 24. 東山頭 / Tung Shan Tau / Dōngshāntóu (梅 / Moy / Méi)
 25. 山底 / Shan Dai / Shāndǐ (梅 / Moy / Méi)
 26. 石交台 / Shek Kau Toi / Shíjiāotái (梅 / Moy / Méi)
 27. 坑美 / Hang May / Kēngměi (梅 / Moy / Méi)
 28. 仁和 / Yan Wo / Rénhé
  aka 山底箕 / Shan Dai Kay / Shāndǐjī
  (梅 / Moy / Méi)
 29. 那合 / Nor Hop / Nuóhé (梅 / Moy / Méi)
 30. 斗李山 / Tau Lee Shan / Dǒulǐshān (梅 / Moy / Méi)
 31. 上赤坎 / Sheung Chak Hom / Shàngchìkǎn (梅 / Moy / Méi)
 32. 下赤坎 / Ha Chak Hom / Xiàchìkǎn (梅 / Moy / Méi)
 33. 棋榜 / Kay Pong / Qíbǎng (梅 / Moy / Méi)
 34. 龍潭 / Lung Tam / Lóngtán
  aka 二格 / Yee Gark / Èrgé
  (梅 / Moy / Méi)
 35. 龍騰 / Lung Tang / Lóngténg (梅 / Moy / Méi)
 36. 沖美 / Chung May / Chōngměi (梅 / Moy / Méi)
 37. 錦屏 / Kam Ping / Jǐnbǐng (梅 / Moy / Méi)
 38. 錦江 / Kam Kong / Jǐnjiāng (梅 / Moy / Méi)
 39. 瓊林 / King Lam / Qiónglín (梅 / Moy / Méi)
 40. 朝陽 / Chiu Yeung / Cháoyáng (梅 / Moy / Méi)
 41. 安懷 / On Wai / Ānhuái (梅 / Moy / Méi)
 42. 獨家 / Dok Ka / Dújiā (梅 / Moy / Méi)
 43. 伯棠 / Pak Tong / Bótáng (梅 / Moy / Méi)
 44. 模範 / Mo Fan / Mófàn (梅 / Moy / Méi)
 45. 柚柑 / Yau Kam / Yòugān
  aka 吉昌 / Kut Cheong / Jíchāng
  (梅 / Moy / Méi)
 46. 兩家 / Leung Ka / Liǎngjiā (梅 / Moy / Méi)
 47. 長安 / Cheung On / Cháng’ān (梅 / Moy / Méi)
 48. 上元 / Sheung Yuen / Shàngyuán (梅 / Moy / Méi)
 49. 下元 / Ha Yuen / Xiàyuán (梅 / Moy / Méi)
 50. 蛋家洋 / Tan Ka Yeung / Dànjiāyáng
  aka 建安 / Kin On / Jiàn’ān
  (梅 / Moy / Méi)
 51. 興仁 / Hing Yan / Xīngrén (梅 / Moy / Méi)
 52. 錦湖 / Kam Wu / Jǐnhú (梅 / Moy / Méi)
 53. 九家 / Kau Ka / Jiǔjiā (梅 / Moy / Méi)
 54. 龍竹 / Lung Chuk / Lóngzhú (梅 / Moy / Méi)
 55. 均安 / Kwan On / Jūn’ān (梅 / Moy / Méi)
 56. 龍美 / Lung May / Lóngměi (梅 / Moy / Méi)
 57. 茂蓮 / Mou Lin / Màolián (梅 / Moy / Méi)
 58. 美隆 / May Lung / Měilóng (梅 / Moy / Méi)
 59. 瓦窯 / Ngar Yiu / Wǎyáo (梅 / Moy / Méi)
 60. 矮崗咀 / Ai Kong Tsui / Ǎigāngjǔ (梅 / Moy / Méi)
 61. 安和 / On Wo / Ānhé (梅 / Moy / Méi)
 62. 塘頭 / Tong Tau / Tángtóu (梅 / Moy / Méi)
 63. 端揚 / Duen Yeung / Duānyáng (梅 / Moy / Méi)
 64. 東寧 / Tung Ning / Dōngníng (梅 / Moy / Méi)
 65. 和平 / Wo Ping / Hépíng (梅 / Moy / Méi)
 66. 塘尾 / Tong May / Tángwěi (梅 / Moy / Méi)
 67. 和昌角 / Wo Cheong Kok / Héchāngjiǎo (梅 / Moy / Méi)
 68. 和安 / Wo On / Hé’ān (梅 / Moy / Méi)
 69. 山子厚 / Shan Tze Hou / Shānzǐhòu (梅 / Moy / Méi)