sort order:
| more options

County 開平
Hoiping

Kāipíng

Area 4
Heung
長沙鄉
Cheung Sar Heung

Chángshāxiāng
Market(s)長沙
Cheung Sar

Chángshā
Map LocationFQ0589
[approx. location on google maps]
[approx. location on openstreetmap]

Contains 1 subheung:

 1. 沙浦鄉 / villages formerly under the jurisdiction of Sar Bo Heung / Shāpǔxiāng

Contains 25 villages in total:

 1. 沙巷舊村 / Sar Hong Kau / Shāxiàngjiùcūn (梁 / Leung / Liáng)
 2. 沙巷新村 / Sar Hong Sun / Shāxiàngxīncūn (梁 / Leung / Liáng)
 3. 東頭里 / Tung Tau Lay / Dōngtóulǐ (梁 / Leung / Liáng)
 4. 西頭里 / Sai Tau Lay / Xītóulǐ (梁 / Leung / Liáng)
 5. 寸心村 / Chuen Sum / Cùnxīncūn (梁 / Leung / Liáng)
 6. 康寧里 / Hong Ning Lay / Kāngnínglǐ (梁 / Leung / Liáng)
 7. 田裡坊 / Tin Lui Fong / Tiánlǐfāng (梁 / Leung / Liáng)
 8. 三口塘 / Sam Hou Tong / Sānkǒutáng (梁 / Leung / Liáng)
 9. 龍田里 / Lung Tin Lay / Lóngtiánlǐ (梁 / Leung / Liáng)
 10. 羊坎田 / Yeung Hom Tin / Yángkǎntián (梁 / Leung / Liáng)
 11. 綠田里 / Luk Tin Lay / Lǜtiánlǐ (梁 / Leung / Liáng)
沙浦鄉 / villages formerly under the jurisdiction of Sar Bo Heung / Shāpǔxiāng
 1. 大沖尾 / Tai Chung May / Dàchōngwěi (譚 / Tam / Tán)
 2. 沙橋里 / Sar Kiu Lay / Shāqiáolǐ (譚 / Tam / Tán)
 3. 新安里 / Sun On Lay / Xīn’ānlǐ (譚 / Tam / Tán)
 4. 松林里 / Chung Lum Lay / Sōnglínlǐ (譚 / Tam / Tán)
 5. 南閘 / Nam Chap / Nánzhá (譚 / Tam / Tán)
 6. 大文塘 / Tai Man Tong / Dàwéntáng
  aka 大明塘 / Tai Ming Tong / Dàmíngtáng
  (譚 / Tam / Tán)
 7. 蒼龍里 / Chong Lung Lay / Cānglónglǐ (譚 / Tam / Tán)
 8. 洪門樓 / Hung Moon Lau / Hóngménlóu (譚 / Tam / Tán)
 9. 上九村 / Sheung Kau / Shàngjiǔcūn (譚 / Tam / Tán)
 10. 下九村 / Ha Kau / Xiàjiǔcūn (譚 / Tam / Tán)
 11. 石碣村 / Shek Kit / Shíjiécūn (譚 / Tam / Tán)
 12. 盤沙里 / Poon Sar Lay / Pánshālǐ (譚 / Tam / Tán)
 13. 蟠龍咀 / Poon Lung Tsui / Pánlóngjǔ (譚 / Tam / Tán)
 14. 石砵村 / Shek Boot / Shíbōcūn (譚 / Tam / Tán)