sort order:
| more options

County 台山
Toishan

Táishān

Area 7
Heung
三合鄉
Sam Hop Heung

Sānhéxiāng
Market(s)三合,那金,西華
Sam Hop, Nor Kam, Sai Wah

Sānhé, Nuójīn, Xīhuá
Map LocationFQ7453
[approx. location on google maps]
[approx. location on openstreetmap]

Contains 5 subheungs:

 1. 洋瀾鄉 / Yeung Lan Heung / Yánglánxiāng
 2. 那金鄉 / Nor Kam Heung / Nuójīnxiāng
 3. 西華鄉 / Sai Wah Heung / Xīhuáxiāng
 4. 黎洞鄉 / Lai Tung Heung / Lídòngxiāng
 5. 三合鄉 / Sam Hop Heung / Sānhéxiāng

Contains 213 villages in total:

洋瀾鄉 / Yeung Lan Heung / Yánglánxiāng
 1. 中心坑 / Chung Sum Hang / Zhōngxīnkēng (朱 / Gee / Zhū)
 2. 洋瀾 / Yeung Lan / Yánglán (陳 / Chan / Chén)
 3. 向北 / Heung Pak / Xiàngběi
  aka 大湖塘 / Tai Wu Tong / Dàhútáng
  (陳 / Chan / Chén)
 4. 向南 / Heung Nam / Xiàngnán
  aka 潮琚 / Chiu Kui / Cháojū
  (陳 / Chan / Chén)
 5. 泮龍 / Poon Lung / Pànlóng (陳 / Chan / Chén)
 6. 大潮 / Tai Chiu / Dàcháo (朱 / Gee / Zhū)
 7. 上坪 / Sheung Ping / Shàngpíng (朱 / Gee / Zhū)
 8. 下坪 / Ha Ping / Xiàpíng (朱 / Gee / Zhū)
 9. 西江沖 / Sai Kong Chung / Xījiāngchōng (朱 / Gee / Zhū)
 10. 禾管坑 / Wo Kun Hang / Héguǎnkēng (朱 / Gee / Zhū)
 11. 牛角魯 / Ngau Kok Lo / Niújiǎolǔ (甄 / Gin / Zhēn)
 12. / Wong / Huáng
  aka 河清 / Ho Ching / Héqīng
  (朱,陳 / Gee, Chan / Zhū, Chén)
 13. 三多 / Sam Dor / Sānduō (朱,陳 / Gee, Chan / Zhū, Chén)
 14. 連州 / Lin Chau / Liánzhōu (朱,陳 / Gee, Chan / Zhū, Chén)
 15. 永清 / Wing Ching / Yǒngqīng (朱,陳 / Gee, Chan / Zhū, Chén)
 16. 牛欄 / Ngau Lan / Niúlán (陳 / Chan / Chén)
 17. 狗竇 / Kau Tau / Gǒudòu (陳 / Chan / Chén)
 18. 方坑 / Fong Hang / Fāngkēng (陳 / Chan / Chén)
 19. 潮平 / Chiu Ping / Cháopíng (陳 / Chan / Chén)
 20. 潮陽 / Chiu Yeung / Cháoyáng
  aka 黃毛崗 / Wong Mo Kong / Huángmáogāng
  (陳 / Chan / Chén)
那金鄉 / Nor Kam Heung / Nuójīnxiāng
 1. 老婆山 / Lo Por Shan / Lǎopóshān (余,譚,林,黃,陳 / Yee, Hom, Lam, Wong, Chan / Yú, Tán, Lín, Huáng, Chén)
 2. 月角 / Yuet Kok / Yuèjiǎo (黃 / Wong / Huáng)
 3. 高頭嶺 / Ko Tau Ling / Gāotóulǐng (陳 / Chan / Chén)
 4. 早禾坑 / Cho Wo Hang / Zǎohékēng (陳 / Chan / Chén)
 5. 龍安 / Lung On / Lóng’ān (林 / Lam / Lín)
 6. 黃坑 / Wong Hang / Huángkēng (林 / Lam / Lín)
 7. 老鄧 / Lo Tang / Lǎodèng (鄧 / Tang / Dèng)
 8. 狗尾嶺 / Kau May Ling / Gǒuwěilǐng (黃 / Wong / Huáng)
 9. 老阮 / Lo Yuen / Lǎoruǎn (阮 / Yuen / Ruǎn)
 10. 老胡 / Lo Wu / Lǎohú (黃 / Wong / Huáng)
 11. 黃大嶺 / Wong Tai Ling / Huángdàlǐng (黃 / Wong / Huáng)
 12. 白沙灣 / Pak Sar Wan / Báishāwān (黃 / Wong / Huáng)
 13. 蟠龍 / Poon Lung / Pánlóng (葉,余 / Yip, Yee / Yè, Yú)
 14. 河底 / Ho Dai / Hédǐ (甄 / Gin / Zhēn)
 15. 橫龍 / Wang Lung / Hénglóng (朱 / Gee / Zhū)
 16. 橫湖 / Wang Wu / Hénghú (朱 / Gee / Zhū)
 17. 馬跡 / Ma Chick / Mǎjī (陳,黃,朱,譚 / Chan, Wong, Gee, Hom / Chén, Huáng, Zhū, Tán)
 18. 魚塘 / Yu Tong / Yútáng (朱 / Gee / Zhū)
 19. / Leong / Liáng (陳 / Chan / Chén)
 20. 大蓢 / Tai Long / Dàlǎng (朱,陳 / Gee, Chan / Zhū, Chén)
 21. 平安 / Ping On / Píng’ān (余,黃,陳 / Yee, Wong, Chan / Yú, Huáng, Chén)
 22. 朝陽 / Chiu Yeung / Cháoyáng (朱 / Gee / Zhū)
 23. 扭頸鵝 / Nou Gang Ngor / Niǔjǐng’é (伍 / Ng / Wǔ)
 24. 山豬凹 / Shan Chu Ow / Shānzhū’āo (陳 / Chan / Chén)
 25. 黃蝦 / Wong Ha / Huángxiā (李 / Lee / Lǐ)
 26. 篤新 / Dok Sun / Dǔxīn (李 / Lee / Lǐ)
 27. 余邊 / Yee Bin / Yúbiān (余 / Yee / Yú)
 28. 吉昌 / Kut Cheong / Jíchāng (朱 / Gee / Zhū)
 29. 橋頭 / Kiu Tau / Qiáotóu (朱 / Gee / Zhū)
 30. 塘勝 / Tong Sing / Tángshèng (阮 / Yuen / Ruǎn)
 31. 玉懷 / Yuk Wai / Yùhuái (陳 / Chan / Chén)
 32. 獨樹瓶 / Dok Shu Ping / Dúshùpíng (陳 / Chan / Chén)
 33. 西瓜地 / Sai Kwa Dai / Xīguādì (鄺 / Fong / Kuàng)
 34. 橫塘 / Wang Tong / Héngtáng (甄 / Gin / Zhēn)
 35. 嶺安 / Ling On / Lǐng’ān (黃,陳 / Wong, Chan / Huáng, Chén)
 36. 昇平 / Sing Ping / Shēngpíng (余,葉 / Yee, Yip / Yú, Yè)
 37. 共和 / Kung Wo / Gònghé (黃 / Wong / Huáng)
 38. 那蕊 / Nor Yui / Nuóruǐ (黃,阮 / Wong, Yuen / Huáng, Ruǎn)
 39. 龍口 / Lung Hou / Lóngkǒu (鄧 / Tang / Dèng)
 40. 龜山 / Kwai Shan / Guīshān (朱 / Gee / Zhū)
 41. 青華 / Ching Wah / Qīnghuá (朱 / Gee / Zhū)
 42. 璞雞山 / Pok Kai Shan / Pújīshān
  aka 瓦巷 / Ngar Hong / Wǎxiàng
  aka 屋信新 / Uk Shun Sun / Wūxìnxīn
  (李 / Lee / Lǐ)
 43. 盛湖 / Shing Wu / Shènghú (黃,朱 / Wong, Gee / Huáng, Zhū)
 44. 北斗 / Pak Tau / Běidǒu (陳 / Chan / Chén)
 45. 南洞 / Nam Tung / Nándòng (陳 / Chan / Chén)
 46. 一能書 / Yat Nang Shu / Yīnéngshū (陳 / Chan / Chén)
 47. 南華 / Nam Wah / Nánhuá (余 / Yee / Yú)
 48. 龍興 / Lung Hing / Lóngxīng (陳,余 / Chan, Yee / Chén, Yú)
 49. 象山 / Cheung Shan / Xiàngshān (陳 / Chan / Chén)
 50. 德成 / Tak Sing / Déchéng (朱 / Gee / Zhū)
 51. 潮勝 / Chiu Sing / Cháoshèng (朱,陳 / Gee, Chan / Zhū, Chén)
 52. 福安 / Fuk On / Fú’ān (阮 / Yuen / Ruǎn)
 53. 潘林 / Poon Lam / Pānlín (陳 / Chan / Chén)
 54. 水邊 / Sui Bin / Shuǐbiān (黃 / Wong / Huáng)
西華鄉 / Sai Wah Heung / Xīhuáxiāng
 1. 水仔 / Sui Chai / Shuǐzǎi (黃 / Wong / Huáng)
 2. 老鴉山 / Lo Ngar Shan / Lǎoyāshān (雷 / Louie / Léi)
 3. 鳳林 / Fung Lam / Fènglín (雷 / Louie / Léi)
 4. 鯉魚頭 / Lee Yu Tau / Lǐyútóu (陳 / Chan / Chén)
 5. 村仔塘 / Chuen Chai Tong / Cūnzǎitáng (陳 / Chan / Chén)
 6. 山塘 / Shan Tong / Shāntáng (陳 / Chan / Chén)
 7. 鉗魚勞 / Kim Yu Lo / Qiányúláo (陳 / Chan / Chén)
 8. 彭安 / Pang On / Péng’ān (陳 / Chan / Chén)
 9. 老曾 / Lo Tsang / Lǎozēng (曾 / Tsang / Zēng)
 10. 大龍灣 / Tai Lung Wan / Dàlóngwān (黃 / Wong / Huáng)
 11. 上洞 / Sheung Tung / Shàngdòng (朱 / Gee / Zhū)
 12. 飯籮崗 / Fan Lor Kong / Fànluógāng (黃 / Wong / Huáng)
 13. 沖奕 / Chung Yick / Chōngyì (陳 / Chan / Chén)
 14. 轉向 / Chuen Heung / Zhuǎnxiàng (陳 / Chan / Chén)
 15. 狗山蓢 / Kau Shan Long / Gǒushānlǎng (鄺 / Fong / Kuàng)
 16. 水松塘 / Sui Chung Tong / Shuǐsōngtáng (陳 / Chan / Chén)
 17. 白石塘 / Pak Shek Tong / Báishítáng (陳,朱,甄,鄺 / Chan, Gee, Gin, Fong / Chén, Zhū, Zhēn, Kuàng)
 18. 深坑 / Sum Hang / Shēnkēng (鄺 / Fong / Kuàng)
 19. 水松蓢 / Sui Chung Long / Shuǐsōnglǎng (鄺 / Fong / Kuàng)
 20. 紫泥坑 / Tze Nai Hang / Zǐníkēng (陳 / Chan / Chén)
 21. 猺逕 / Yiu King / Yáojìng (馬,黃 / Ma, Wong / Mǎ, Huáng)
 22. 滕背 / Tang Pui / Téngbèi (黃 / Wong / Huáng)
 23. 永年 / Wing Nin / Yǒngnián (黃 / Wong / Huáng)
黎洞鄉 / Lai Tung Heung / Lídòngxiāng
 1. 新洞 / Sun Tung / Xīndòng (馬 / Ma / Mǎ)
 2. 新華 / Sun Wah / Xīnhuá (馬 / Ma / Mǎ)
 3. 黎洞 / Lai Tung / Lídòng (馬,陳,朱 / Ma, Chan, Gee / Mǎ, Chén, Zhū)
 4. 黎洞新 / Lai Tung Sun / Lídòngxīn (馬,陳,朱 / Ma, Chan, Gee / Mǎ, Chén, Zhū)
 5. 泮洞 / Poon Tung / Pàndòng (馬,陳 / Ma, Chan / Mǎ, Chén)
 6. 泮洞下 / Poon Tung Ha / Pàndòngxià (朱 / Gee / Zhū)
 7. 上陳堡 / Sheung Chan Bo / Shàngchénbǎo (馬 / Ma / Mǎ)
 8. 龍興 / Lung Hing / Lóngxīng (馬 / Ma / Mǎ)
 9. 興隆 / Hing Lung / Xīnglóng (馬 / Ma / Mǎ)
 10. 龍安 / Lung On / Lóng’ān (馬 / Ma / Mǎ)
 11. 黎山仔 / Lai Shan Chai / Líshānzǎi (馬 / Ma / Mǎ)
 12. 水流石 / Sui Lau Shek / Shuǐliúshí (陳 / Chan / Chén)
 13. 敦和 / Tun Wo / Dūnhé (馬 / Ma / Mǎ)
 14. 石狗頭 / Shek Kau Tau / Shígǒutóu (伍,黃,陳,馬 / Ng, Wong, Chan, Ma / Wǔ, Huáng, Chén, Mǎ)
 15. 順水 / Shun Sui / Shùnshuǐ (朱 / Gee / Zhū)
 16. 泮洋 / Poon Yeung / Pànyáng (陳 / Chan / Chén)
 17. 黎頭咀 / Lai Tau Tsui / Lítóujǔ (黃 / Wong / Huáng)
 18. 黃泥坡 / Wong Nai Por / Huángnípō (余 / Yee / Yú)
 19. 高嶺 / Ko Ling / Gāolǐng (馬 / Ma / Mǎ)
 20. 水殼 / Sui Hok / Shuǐké (陳 / Chan / Chén)
 21. 离仔山 / Lee Chai Shan / Lízǎishān (馬 / Ma / Mǎ)
 22. 李坑 / Lee Hang / Lǐkēng (陳 / Chan / Chén)
 23. 車咀 / Chair Tsui / Chējǔ (甄,黃,朱 / Gin, Wong, Gee / Zhēn, Huáng, Zhū)
 24. 陂頭面 / Bay Tau Min / Bēitóumiàn (朱 / Gee / Zhū)
 25. 新安 / Sun On / Xīn’ān (馬,陳 / Ma, Chan / Mǎ, Chén)
 26. 匯龍 / Wui Lung / Huìlóng (陳 / Chan / Chén)
 27. 雙寧 / Sheung Ning / Shuāngníng (陳 / Chan / Chén)
三合鄉 / Sam Hop Heung / Sānhéxiāng
 1. 白水蓢 / Pak Sui Long / Báishuǐlǎng
  aka 永福 / Wing Fuk / Yǒngfú
  (余 / Yee / Yú)
 2. 珍珠瓶 / Chun Chu Ping / Zhēnzhūpíng (陳 / Chan / Chén)
 3. 李安 / Lee On / Lǐ’ān (李 / Lee / Lǐ)
 4. 舊水基塘 / Kau Sui Kay Tong / Jiùshuǐjītáng (陳 / Chan / Chén)
 5. 新水基塘 / Sun Sui Kay Tong / Xīnshuǐjītáng (陳 / Chan / Chén)
 6. 營腳 / Ying Kerk / Yíngjiǎo (陳 / Chan / Chén)
 7. 環洞 / Wan Tung / Huándòng (陳 / Chan / Chén)
 8. 上鵲坑 / Sheung Chuck Hang / Shàngquèkēng (陳 / Chan / Chén)
 9. 下鵲坑 / Ha Chuck Hang / Xiàquèkēng (朱 / Gee / Zhū)
 10. 崗美 / Kong May / Gāngměi (朱,陳 / Gee, Chan / Zhū, Chén)
 11. 崗背 / Kong Pui / Gāngbèi (陳 / Chan / Chén)
 12. 北邊咀 / Pak Bin Tsui / Běibiānjǔ (陳 / Chan / Chén)
 13. 禾屋 / Wo Uk / Héwū (陳 / Chan / Chén)
 14. 腌蝦 / Yim Ha / Yānxiā (朱 / Gee / Zhū)
 15. 南洋塘 / Nam Yeung Tong / Nányángtáng (朱 / Gee / Zhū)
 16. 南洋崗 / Nam Yeung Kong / Nányánggāng (朱 / Gee / Zhū)
 17. 牛仔瓶 / Ngau Chai Ping / Niúzǎipíng (朱 / Gee / Zhū)
 18. 魚塘 / Yu Tong / Yútáng (朱 / Gee / Zhū)
 19. 石蓮塘 / Shek Lin Tong / Shíliántáng (鄺 / Fong / Kuàng)
 20. 江蟹朗 / Kong Hai Long / Jiāngxièlǎng (陳 / Chan / Chén)
 21. 大北斗 / Tai Pak Tau / Dàběidǒu (陳 / Chan / Chén)
 22. 河溪 / Ho Kai / Héxī (朱,陳 / Gee, Chan / Zhū, Chén)
 23. 北斗仔 / Pak Tau Chai / Běidǒuzǎi (朱 / Gee / Zhū)
 24. 潮盛 / Chiu Shing / Cháoshèng (陳 / Chan / Chén)
 25. 馬山口 / Ma Shan Hou / Mǎshānkǒu (鄺 / Fong / Kuàng)
 26. 永潮 / Wing Chiu / Yǒngcháo (鄺 / Fong / Kuàng)
 27. 吉安 / Kut On / Jí’ān (鄺 / Fong / Kuàng)
 28. 銅羅灣 / Tung Lor Wan / Tóngluówān (黃 / Wong / Huáng)
 29. 沖灣 / Chung Wan / Chōngwān (陳 / Chan / Chén)
 30. 月山 / Yuet Shan / Yuèshān (陳 / Chan / Chén)
 31. 龍口 / Lung Hou / Lóngkǒu (余 / Yee / Yú)
 32. 高厚 / Ko Hou / Gāohòu (余,黃 / Yee, Wong / Yú, Huáng)
 33. 良宜 / Leong Yu / Liángyí (陳 / Chan / Chén)
 34. 沖潮 / Chung Chiu / Chōngcháo (陳 / Chan / Chén)
 35. 牛腌 / Ngau Yim / Niúyān (陳 / Chan / Chén)
 36. 沙灣 / Sar Wan / Shāwān (陳 / Chan / Chén)
 37. 永盛 / Wing Shing / Yǒngshèng (陳 / Chan / Chén) [ken_lil reports correct name is 永勝]
 38. 塘瓶 / Tong Ping / Tángpíng (陳 / Chan / Chén)
 39. 馬蹄上 / Ma Tai Sheung / Mǎtíshàng (陳,鄺 / Chan, Fong / Chén, Kuàng)
 40. 馬蹄下 / Ma Tai Ha / Mǎtíxià (陳,鄺 / Chan, Fong / Chén, Kuàng)
 41. 那洞 / Nor Tung / Nuódòng (陳 / Chan / Chén)
 42. 禾狸頭 / Wo Lee Tau / Hélítóu (陳 / Chan / Chén)
 43. 朝安 / Chiu On / Cháo’ān (朱 / Gee / Zhū)
 44. 河蓢咀 / Ho Long Tsui / Hélǎngjǔ (朱 / Gee / Zhū)
 45. 官步 / Kun Bo / Guānbù (朱 / Gee / Zhū)
 46. 那田 / Nor Tin / Nuótián (陳 / Chan / Chén)
 47. 岐山 / Kay Shan / Qíshān (陳 / Chan / Chén)
 48. 潮泮 / Chiu Poon / Cháopàn (陳 / Chan / Chén)
 49. 高頭咀 / Ko Tau Tsui / Gāotóujǔ (陳 / Chan / Chén)
 50. 潮源 / Chiu Yuen / Cháoyuán (陳 / Chan / Chén)
 51. 大澤 / Tai Chak / Dàzé (陳 / Chan / Chén)
 52. 潮光 / Chiu Kong / Cháoguāng (陳 / Chan / Chén)
 53. 坑美 / Hang May / Kēngměi (黃 / Wong / Huáng)
 54. 橫沙 / Wang Sar / Héngshā (黃 / Wong / Huáng)
 55. 三馬塘 / Sam Ma Tong / Sānmǎtáng (黃 / Wong / Huáng)
 56. / Tung / Dòng (黃 / Wong / Huáng)
 57. 校椅塘 / Kow Yee Tong / Xiàoyǐtáng (黃 / Wong / Huáng)
 58. 白略 / Pak Lerk / Báiluè
  aka 永隆 / Wing Lung / Yǒnglóng
  (陳,李 / Chan, Lee / Chén, Lǐ)
 59. 火燒 / For Siu / Huǒshāo (馬 / Ma / Mǎ)
 60. 新洞 / Sun Tung / Xīndòng (馬 / Ma / Mǎ)
 61. 官坑 / Kun Hang / Guānkēng (甄 / Gin / Zhēn)
 62. 隔圳 / Kark Chuen / Gézùn (甄 / Gin / Zhēn)
 63. 美安 / May On / Měi’ān (伍 / Ng / Wǔ)
 64. 塘口 / Tong Hou / Tángkǒu (朱,甄 / Gee, Gin / Zhū, Zhēn)
 65. 源洞 / Yuen Tung / Yuándòng (馬 / Ma / Mǎ)
 66. 潮塘 / Chiu Tong / Cháotáng (雷 / Louie / Léi)
 67. 海清 / Hoi Ching / Hǎiqīng (陳 / Chan / Chén)
 68. 龍江 / Lung Kong / Lóngjiāng (黃 / Wong / Huáng)
 69. 泮樂 / Poon Lok / Pànlè (伍 / Ng / Wǔ)
 70. 長隆 / Cheung Lung / Chánglóng (馬 / Ma / Mǎ)
 71. 忠心坪 / Chung Sum Ping / Zhōngxīnpíng (陳 / Chan / Chén)
 72. 中塘 / Chung Tong / Zhōngtáng (甄,朱 / Gin, Gee / Zhēn, Zhū)
 73. 坑口 / Hang Hou / Kēngkǒu (余 / Yee / Yú)
 74. 茭蓢 / Kow Long / Jiāolǎng (黃 / Wong / Huáng)
 75. 康和 / Hong Wo / Kānghé (黃 / Wong / Huáng)
 76. 南勝 / Nam Sing / Nánshèng (黃,朱 / Wong, Gee / Huáng, Zhū)
 77. 新華 / Sun Wah / Xīnhuá (黃 / Wong / Huáng)
 78. 東華 / Tung Wah / Dōnghuá (黃 / Wong / Huáng)
 79. 水溪 / Sui Kai / Shuǐxī (黃 / Wong / Huáng)
 80. 華安 / Wah On / Huá’ān (黃 / Wong / Huáng)
 81. 良步 / Leong Bo / Liángbù (甄 / Gin / Zhēn)
 82. 君子坑 / Kwan Tze Hang / Jūnzǐkēng (譚 / Hom / Tán)
 83. 南安 / Nam On / Nán’ān (余 / Yee / Yú)
 84. 美龍 / May Lung / Měilóng (朱 / Gee / Zhū)
 85. 田心 / Tin Sum / Tiánxīn (馬,黃 / Ma, Wong / Mǎ, Huáng)
 86. 麻雀 / Ma Chuck / Máquè (陳 / Chan / Chén)
 87. 匯洞 / Wui Tung / Huìdòng (陳 / Chan / Chén)
 88. 珍珠 / Chun Chu / Zhēnzhū (陳 / Chan / Chén)
 89. 李坑 / Lee Hang / Lǐkēng (陳 / Chan / Chén)