sort order:
| more options

County 開平
Hoiping

Kāipíng

Area 3
Heung
象龍沖鄉
Cheung Lung Chung Heung

Xiànglóngchōngxiāng
Market(s)沖口
Chung Hou

Chōngkǒu
Map LocationFQ8775
[approx. location on google maps]
[approx. location on openstreetmap]

Contains 3 subheungs:

 1. 象欄鄉 / villages formerly under the jurisdiction of Cheung Lan Heung / Xiànglánxiāng
 2. 魚龍灣鄉 / villages formerly under the jurisdiction of Yu Lung Wan Heung / Yúlóngwānxiāng
 3. 沖口鄉 / villages formerly under the jurisdiction of Chung Hou Heung / Chōngkǒuxiāng

Contains 42 villages in total:

象欄鄉 / villages formerly under the jurisdiction of Cheung Lan Heung / Xiànglánxiāng
 1. 象欄上村 / Cheung Lan Sheung / Xiànglánshàngcūn (張 / Cheung / Zhāng)
 2. 象欄中村 / Cheung Lan Chung / Xiànglánzhōngcūn (張 / Cheung / Zhāng)
 3. 象欄下村 / Cheung Lan Ha / Xiànglánxiàcūn (張 / Cheung / Zhāng)
 4. 水麻塘村 / Sui Mar Tong / Shuǐmátángcūn (張 / Cheung / Zhāng)
 5. 狗鼻孔村 / Kau Pei Hung / Gǒubíkǒngcūn (張 / Cheung / Zhāng)
 6. 大菓嶺村 / Tai Kor Ling / Dàguǒlǐngcūn (張 / Cheung / Zhāng)
 7. 水松蓢村 / Sui Chung Long / Shuǐsōnglǎngcūn (張 / Cheung / Zhāng)
 8. 東昇里 / Tung Sing Lay / Dōngshēnglǐ (辛 / Sun / Xīn)
魚龍灣鄉 / villages formerly under the jurisdiction of Yu Lung Wan Heung / Yúlóngwānxiāng
 1. 牛溪里 / Ngau Kai Lay / Niúxīlǐ (鄧 / Tang / Dèng)
 2. 沙瀾里 / Sar Lan Lay / Shālánlǐ (鄧 / Tang / Dèng)
 3. 高崗里 / Ko Kong Lay / Gāogānglǐ (鄧 / Tang / Dèng)
 4. 迴龍里 / Wui Lung Lay / Huílónglǐ (鄧 / Tang / Dèng)
 5. 岡咀村 / Kong Tsui / Gāngjǔcūn (鄧 / Tang / Dèng)
 6. 白木頭村 / Pak Muk Tau / Báimùtóucūn (鄧 / Tang / Dèng)
 7. 新崗里 / Sun Kong Lay / Xīngānglǐ
  aka 水松蓢 / Sui Chung Long / Shuǐsōnglǎng
  (張,鄧 / Cheung, Tang / Zhāng, Dèng)
 8. 尖崗里 / Chim Kong Lay / Jiāngānglǐ (張 / Cheung / Zhāng)
 9. 人和里 / Yan Wo Lay / Rénhélǐ
  aka 筲箕篤 / Shau Kay Duk / Shāojīdǔ
  (張 / Cheung / Zhāng)
 10. 月山村 / Yuet Shan / Yuèshāncūn (黃 / Wong / Huáng)
 11. 月山新村 / Yuet Shan Sun / Yuèshānxīncūn (黃 / Wong / Huáng)
 12. 馬寧山村 / Mar Ning Shan / Mǎníngshāncūn (何 / Ho / Hé)
 13. 山塘里 / Shan Tong Lay / Shāntánglǐ (何 / Ho / Hé)
 14. 灣魚塘村 / Wan Yu Tong Village / Wānyútángcūn
  aka 鯇魚塘村 / Wan Yu Tong Village / Wǎnyútángcūn
  (何 / Ho / Hé)
沖口鄉 / villages formerly under the jurisdiction of Chung Hou Heung / Chōngkǒuxiāng
 1. 清湖里 / Ching Wu Lay / Qīnghúlǐ
  aka 清湖洞村 / Ching Wu Tung Village / Qīnghúdòngcūn
  (譚 / Tam / Tán)
 2. 西洋村 / Sai Yeung / Xīyángcūn (譚 / Tam / Tán)
 3. 彎弓里 / Wan Kung Lay / Wāngōnglǐ (譚 / Tam / Tán)
 4. 清溪里 / Ching Kai Lay / Qīngxīlǐ (譚 / Tam / Tán)
 5. 下垓里 / Ha Oi Lay / Xiàgāilǐ (譚 / Tam / Tán)
 6. 順和里 / Shun Wo Lay / Shùnhélǐ (譚 / Tam / Tán)
 7. 橋頭舊村 / Kiu Tau Kau / Qiáotóujiùcūn (譚 / Tam / Tán)
 8. 橋頭新村 / Kiu Tau Sun / Qiáotóuxīncūn (譚 / Tam / Tán)
 9. 馬尾村 / Mar May / Mǎwěicūn (譚 / Tam / Tán)
 10. 西圍村 / Sai Wai / Xīwéicūn (譚 / Tam / Tán)
 11. 草塘村 / Cho Tong / Cǎotángcūn (譚 / Tam / Tán)
 12. 牛仔頭村 / Ngau Chai Tau / Niúzǎitóucūn (譚 / Tam / Tán)
 13. 鶴仔蓢村 / Hok Chai Long / Hèzǎilǎngcūn (胡 / Wu / Hú)
 14. 田心里 / Tin Sum Lay / Tiánxīnlǐ (麥 / Mak / Mài)
 15. 吊斗廟村 / Diu Tau Miu / Diàodǒumiàocūn (譚 / Tam / Tán)
 16. 豬仔巢村 / Chu Chai Chau / Zhūzǎicháocūn (譚 / Tam / Tán)
 17. 錦安里 / Kam On Lay / Jǐn’ānlǐ (譚 / Tam / Tán)
 18. 兩和里 / Leung Wo Lay / Liǎnghélǐ (譚 / Tam / Tán)
 19. 中和里 / Chung Wo Lay / Zhōnghélǐ (譚 / Tam / Tán)
 20. 東和里 / Tung Wo Lay / Dōnghélǐ (張 / Cheung / Zhāng)