sort order:
| more options

County 台山
Toishan

Táishān

Area 2
Heung
共和鄉
Kung Wo Heung

Gònghéxiāng
Market(s)公和,水埗
Kung Wo, Sui Bo

Gōnghé, Shuǐbù
Map LocationFQ8272
[approx. location on google maps]
[approx. location on openstreetmap]

Contains 2 subheungs and 1 minor subheung:

 1. 大嶺鄉 / Tai Ling Heung / Dàlǐngxiāng
 2. 水埗鄉 / Sui Bo Heung / Shuǐbùxiāng
  1. 溉炎田 / Koi Yim Tin / Gàiyántián

Contains 52 villages in total:

大嶺鄉 / Tai Ling Heung / Dàlǐngxiāng
 1. 洞庭 / Tung Ting / Dòngtíng (林 / Lam / Lín)
 2. 西平 / Sai Ping / Xīpíng (林 / Lam / Lín)
 3. 北閘 / Pak Chap / Běizhá (林 / Lam / Lín)
 4. 路亨 / Lo Hang / Lùhēng (林 / Lam / Lín)
 5. 東昇 / Tung Sing / Dōngshēng (林 / Lam / Lín)
 6. 嶺安 / Ling On / Lǐng’ān (林 / Lam / Lín)
 7. 永興 / Wing Hing / Yǒngxīng (林 / Lam / Lín)
 8. 永安 / Wing On / Yǒng’ān (林 / Lam / Lín)
 9. 上蓼塘 / Sheung Liu Tong / Shàngliǎotáng (林 / Lam / Lín)
 10. 下蓼塘 / Ha Liu Tong / Xiàliǎotáng (林 / Lam / Lín)
 11. 八周 / Bat Chau / Bāzhōu (林 / Lam / Lín)
 12. 新塘 / Sun Tong / Xīntáng (林 / Lam / Lín)
 13. 興隆 / Hing Lung / Xīnglóng (林 / Lam / Lín)
 14. 東安 / Tung On / Dōng’ān (林 / Lam / Lín)
 15. 田心 / Tin Sum / Tiánxīn (林 / Lam / Lín)
 16. 宅安 / Chak On / Zhái’ān (林 / Lam / Lín)
 17. 東成 / Tung Sing / Dōngchéng (林 / Lam / Lín)
 18. 永寧 / Wing Ning / Yǒngníng (林 / Lam / Lín)
 19. 東頭 / Tung Tau / Dōngtóu (林 / Lam / Lín)
 20. 草坪 / Cho Ping / Cǎopíng (林 / Lam / Lín)
 21. 東湖 / Tung Wu / Dōnghú (林 / Lam / Lín)
 22. 林江樓 / Lam Kong Lau / Línjiānglóu (林 / Lam / Lín)
 23. 水嶺 / Sui Ling / Shuǐlǐng (林 / Lam / Lín)
 24. 弓山 / Kung Shan / Gōngshān (林 / Lam / Lín)
 25. 同安 / Tung On / Tóng’ān (林 / Lam / Lín)
 26. 南閘 / Nam Chap / Nánzhá (林 / Lam / Lín)
 27. 正面 / Ching Min / Zhèngmiàn (林 / Lam / Lín)
 28. 南安 / Nam On / Nán’ān (林 / Lam / Lín)
 29. 大路口 / Tai Lo Hou / Dàlùkǒu (林 / Lam / Lín)
 30. 長安 / Cheung On / Cháng’ān (林 / Lam / Lín)
 31. 常德坊 / Sheung Tak Fong / Chángdéfāng (林 / Lam / Lín)
 32. 洞庭 / Tung Ting / Dòngtíng (林 / Lam / Lín)
水埗鄉 / Sui Bo Heung / Shuǐbùxiāng
 1. 西岐 / Sai Kay / Xīqí (許 / Hui / Xǔ)
 2. 玲珮 / Ling Pui / Língpèi (許 / Hui / Xǔ)
 3. 松崗 / Chung Kong / Sōnggāng (許 / Hui / Xǔ)
 4. 橫坑 / Wang Hang / Héngkēng (許 / Hui / Xǔ)
 5. 長龍 / Cheung Lung / Chánglóng (許 / Hui / Xǔ)
 6. 永成 / Wing Sing / Yǒngchéng (許 / Hui / Xǔ)
 7. 松山 / Chung Shan / Sōngshān (許 / Hui / Xǔ)
 8. 環山 / Wan Shan / Huánshān (許 / Hui / Xǔ)
 9. 永盛 / Wing Shing / Yǒngshèng (許 / Hui / Xǔ)
 10. 仁華 / Yan Wah / Rénhuá (許 / Hui / Xǔ)
 11. 潮陽 / Chiu Yeung / Cháoyáng (許 / Hui / Xǔ)
 12. 龍灣 / Lung Wan / Lóngwān (許 / Hui / Xǔ)
 13. 小嶺 / Siu Ling / Xiǎolǐng (許 / Hui / Xǔ)
 14. 平安 / Ping On / Píng’ān (許 / Hui / Xǔ)
 15. 松北 / Chung Pak / Sōngběi (許 / Hui / Xǔ)
 16. 南安 / Nam On / Nán’ān (駱 / Lok / Luò)
 17. 高華 / Ko Wah / Gāohuá (駱 / Lok / Luò)
 18. 溉炎田 / Koi Yim Tin / Gàiyántián
  1. 龍安 / Lung On / Lóng’ān (許 / Hui / Xǔ)
  2. 龍榮 / Lung Wing / Lóngróng (許 / Hui / Xǔ)
  3. 榮安 / Wing On / Róng’ān (許 / Hui / Xǔ)