sort order:
| more options

County 開平
Hoiping

Kāipíng

Area 2
Heung
中股鄉
Chung Ku Heung

Zhōnggǔxiāng
Market(s)赤坎,中股
Chik Hom, Chung Ku

Chìkǎn, Zhōnggǔ
Map LocationFQ0383
[approx. location on google maps]
[approx. location on openstreetmap]

Contains 27 villages:

 1. 吉祥里 / Kut Cheong Lay / Jíxiánglǐ
  aka 草角尾新村 / Chao Kok May Sun / Cǎojiǎowěixīncūn
  (司徒 / Seto / Sītú)
 2. 會龍里 / Wui Lung Lay / Huìlónglǐ
  aka 草角尾村 / Cho Kok May / Cǎojiǎowěicūn
  (司徒 / Seto / Sītú)
 3. 范邊里 / Fan Bin Lay / Fànbiānlǐ (司徒 / Seto / Sītú)
 4. 九如樓村 / Kau Yu Lau / Jiǔrúlóucūn (司徒 / Seto / Sītú)
 5. 天然里 / Tin Yin Lay / Tiānránlǐ (司徒 / Seto / Sītú)
 6. 柳邊村 / Lau Bin / Liǔbiāncūn (司徒 / Seto / Sītú)
 7. 東溪里 / Tung Kai Lay / Dōngxīlǐ (司徒 / Seto / Sītú)
 8. 東溪新村 / Tung Kai Sun / Dōngxīxīncūn (司徒 / Seto / Sītú)
 9. 忠心里 / Chung Sum Lay / Zhōngxīnlǐ
  aka 邊涌村 / Bin Chung / Biānchōngcūn
  (司徒 / Seto / Sītú)
 10. 桂郁里 / Kwai Yuk Lay / Guìyùlǐ
  aka 大王公村 / Tai Wong Kung / Dàwánggōngcūn
  (司徒 / Seto / Sītú)
 11. 奎璧里 / Fui Bik Lay / Kuíbìlǐ
  aka 舊屋村 / Kau Uk / Jiùwūcūn
  (司徒 / Seto / Sītú)
 12. 蘭馨里 / Lan Hing Lay / Lánxīnlǐ
  aka 田村 / Tin / Tiáncūn
  (司徒 / Seto / Sītú)
 13. 屋上樓村 / Uk Sheung Lau / Wūshànglóucūn (司徒 / Seto / Sītú)
 14. 草灣里 / Cho Wan Lay / Cǎowānlǐ (司徒 / Seto / Sītú)
 15. 牛路里 / Ngau Lo Lay / Niúlùlǐ (司徒 / Seto / Sītú)
 16. 新地村 / Sun Dei / Xīndìcūn (司徒 / Seto / Sītú)
 17. 梅溪里 / Mui Kai Lay / Méixīlǐ
  aka 海潭村 / Hoi Tam / Hǎitáncūn
  (司徒 / Seto / Sītú)
 18. 桂溪里 / Kwai Kai Lay / Guìxīlǐ
  aka 夏嵐新村 / Ha Lam Sun / Xiàlánxīncūn
  (司徒 / Seto / Sītú)
 19. 夏嵐村 / Ha Lam / Xiàláncūn (司徒 / Seto / Sītú)
 20. 塘邊村 / Tong Bin / Tángbiāncūn (司徒 / Seto / Sītú) (This village faces three directions: East, West and South.)
 21. 滘口村 / Kau Hou / Jiàokǒucūn (司徒 / Seto / Sītú) (situated to the South of Tam River (潭江) and adjacent to Wu Lung Heung)
 22. 木石村 / Muk Shek / Mùshícūn (司徒 / Seto / Sītú) (situated to the South of Tam River (潭江) and adjacent to Wu Lung Heung)
 23. 園洲村 / Yuen Chau / Yuánzhōucūn (司徒 / Seto / Sītú) (situated on the southern bank of Tam River (潭江))
 24. 木植村 / Muk Chik / Mùzhícūn (司徒 / Seto / Sītú) (situated on the southern bank of Tam River (潭江))
 25. 鍾和園 / Chung Wo Yuen / Zhōnghéyuán (司徒 / Seto / Sītú)
 26. 陳家莊村 / Chan Ka Chong / Chénjiāzhuāngcūn (陳 / Chan / Chén) (inhabited by servants of neighbouring villages or manors)
 27. 馬家園村 / Mar Ka Yuen / Mǎjiāyuáncūn (馬,徐 / Mar, Tsui / Mǎ, Xú) (inhabited by servants of neighbouring villages or manors)