sort order:
| more options

County 台山
Toishan

Táishān

Area 1
Heung
白水鄉
Pak Sui Heung

Báishuǐxiāng
Market(s)台山城,圓山仔
Toishan City, Yuen Shan Chai

Táishānchéng, Yuánshānzǎi
Map LocationFQ8066
[approx. location on google maps]
[approx. location on openstreetmap]

Contains 2 subheungs and 2 minor subheungs:

 1. 上白水 / Upper Pak Sui / Shàngbáishuǐ
 2. 下白水 / Lower Pak Sui / Xiàbáishuǐ
  1. 張邊堡 / Cheung Bin Bo / Zhāngbiānbǎo
  2. 書坑堡 / Shu Hang Bo / Shūkēngbǎo

Contains 85 villages in total:

上白水 / Upper Pak Sui / Shàngbáishuǐ
 1. 茂林 / Mou Lam / Màolín (譚 / Hom / Tán)
 2. 龍潭 / Lung Tam / Lóngtán (譚 / Hom / Tán)
 3. 湖邊 / Wu Bin / Húbiān (譚 / Hom / Tán)
 4. 湖盛 / Wu Shing / Húshèng (譚 / Hom / Tán)
 5. 湖尾 / Wu May / Húwěi (譚 / Hom / Tán)
 6. 永安 / Wing On / Yǒng’ān (譚 / Hom / Tán)
 7. 庇厚 / Bei Hou / Bìhòu (譚 / Hom / Tán)
 8. 龍河 / Lung Ho / Lónghé (譚 / Hom / Tán)
 9. 龍田 / Lung Tin / Lóngtián (譚 / Hom / Tán)
 10. 東成 / Tung Sing / Dōngchéng (譚 / Hom / Tán)
 11. 向北 / Heung Pak / Xiàngběi (譚 / Hom / Tán)
 12. 富國莊 / Fu Kwok Jong / Fùguózhuāng (譚 / Hom / Tán)
 13. 大嶺頭 / Tai Ling Tau / Dàlǐngtóu (譚 / Hom / Tán)
 14. 橋林 / Kiu Lam / Qiáolín (譚 / Hom / Tán)
 15. 北閘 / Pak Chap / Běizhá (譚 / Hom / Tán)
 16. 塔腳 / Tap Kerk / Tǎjiǎo (譚,伍 / Hom, Ng / Tán, Wǔ)
 17. 周原 / Chau Yuen / Zhōuyuán (伍 / Ng / Wǔ)
 18. 魷魚 / Yau Yu / Yóuyú (譚 / Hom / Tán)
 19. 糖廠 / Tong Chong / Tángchǎng (譚 / Hom / Tán)
 20. 蟠龍 / Poon Lung / Pánlóng (譚 / Hom / Tán)
 21. 八家 / Bat Ka / Bājiā (譚 / Hom / Tán)
 22. 潮宗 / Chiu Chung / Cháozōng (譚 / Hom / Tán)
 23. 永吉 / Wing Kut / Yǒngjí (譚 / Hom / Tán)
 24. 南隆 / Nam Lung / Nánlóng (譚 / Hom / Tán)
 25. 南盛 / Nam Shing / Nánshèng (譚 / Hom / Tán)
 26. 新村咀 / Sun Chuen Tsui / Xīncūnjǔ (譚 / Hom / Tán)
 27. 大安咀 / Tai On Tsui / Dà’ānjǔ (譚 / Hom / Tán)
 28. 永華 / Wing Wah / Yǒnghuá (譚 / Hom / Tán)
 29. 永和 / Wing Wo / Yǒnghé
  aka 雞腳坑 / Kai Kerk Hang / Jījiǎokēng
  (譚 / Hom / Tán)
 30. 石仔路 / Shek Chai Lo / Shízǎilù (譚 / Hom / Tán)
 31. 銀海 / Ngan Hoi / Yínhǎi (譚 / Hom / Tán)
 32. 龍安 / Lung On / Lóng’ān (譚 / Hom / Tán)
 33. 仁和 / Yan Wo / Rénhé (譚 / Hom / Tán)
 34. 瓦老 / Ngar Lo / Wǎlǎo (蔡 / Choi / Cài)
 35. 雷公潭 / Louie Kung Tam / Léigōngtán (譚 / Hom / Tán)
 36. 南潮 / Nam Chiu / Náncháo (譚 / Hom / Tán)
 37. 南潮新 / Nam Chiu Sun / Náncháoxīn (譚 / Hom / Tán)
 38. / Kum / Qín (譚 / Hom / Tán)
 39. 順安 / Shun On / Shùn’ān (譚 / Hom / Tán)
 40. 南洋 / Nam Yeung / Nányáng (譚 / Hom / Tán)
 41. 龍舟 / Lung Chau / Lóngzhōu (譚 / Hom / Tán)
 42. 竹林 / Chuk Lam / Zhúlín (譚 / Hom / Tán)
 43. 龍邊 / Lung Bin / Lóngbiān (譚 / Hom / Tán)
 44. 潮嶺 / Chiu Ling / Cháolǐng (譚 / Hom / Tán)
 45. 永松 / Wing Chung / Yǒngsōng (譚 / Hom / Tán)
 46. 林溪 / Lam Kai / Línxī (譚 / Hom / Tán)
 47. 四德 / Sze Tak / Sìdé (譚 / Hom / Tán)
 48. 堯平 / Yiu Ping / Yáopíng (譚 / Hom / Tán)
 49. 寧華社 / Ning Wah Sher / Nínghuáshè (譚 / Hom / Tán)
 50. / Yiu / Yāo (譚 / Hom / Tán)
 51. 筋坑 / Kan Hang / Jīnkēng (譚 / Hom / Tán)
 52. 龍興 / Lung Hing / Lóngxīng (譚 / Hom / Tán)
 53. 北樂 / Pak Lok / Běilè (譚 / Hom / Tán)
 54. 長安 / Cheung On / Cháng’ān (譚 / Hom / Tán)
 55. 南勝 / Nam Sing / Nánshèng (譚 / Hom / Tán)
 56. 龍盛 / Lung Shing / Lóngshèng (譚 / Hom / Tán)
 57. 楓樹 / Fung Shu / Fēngshù (譚 / Hom / Tán)
 58. 五馬歸槽 / Ng Ma Kwai Cho / Wǔmǎguīcáo (譚 / Hom / Tán)
下白水 / Lower Pak Sui / Xiàbáishuǐ
 1. 和安 / Wo On / Hé’ān (譚 / Hom / Tán)
 2. 東盛 / Tung Shing / Dōngshèng (譚 / Hom / Tán)
 3. 龍華 / Lung Wah / Lónghuá (譚 / Hom / Tán)
 4. 圓山仔 / Yuen Shan Chai / Yuánshānzǎi (譚 / Hom / Tán)
 5. 蓮塘 / Lin Tong / Liántáng (陳 / Chan / Chén)
 6. 張邊堡 / Cheung Bin Bo / Zhāngbiānbǎo
  1. 張邊 / Cheung Bin / Zhāngbiān (譚 / Hom / Tán)
  2. 平安 / Ping On / Píng’ān (譚 / Hom / Tán)
  3. 琴古 / Kum Ku / Qíngǔ
   aka 潮安 / Chiu On / Cháo’ān
   (譚 / Hom / Tán)
  4. 潮盛 / Chiu Shing / Cháoshèng (譚 / Hom / Tán)
  5. 潮陽 / Chiu Yeung / Cháoyáng
   aka 琴腰 / Kum Yiu / Qínyāo
   (譚 / Hom / Tán)
  6. 西安 / Sai On / Xī’ān
   aka 瓦窯塘 / Ngar Yiu Tong / Wǎyáotáng
   (譚 / Hom / Tán)
  7. 瓦窯咀 / Ngar Yiu Tsui / Wǎyáojǔ (譚 / Hom / Tán)
  8. 倉前 / Chong Chin / Cāngqián (譚 / Hom / Tán)
  9. 雷聲 / Louie Sing / Léishēng
   aka 雷坑尾 / Louie Hang May / Léikēngwěi
   (譚 / Hom / Tán)
  10. 開華 / Hoi Wah / Kāihuá (譚 / Hom / Tán)
  11. 張邊廟 / Cheung Bin Miu / Zhāngbiānmiào (譚 / Hom / Tán)
  12. 潮樂 / Chiu Lok / Cháolè (譚 / Hom / Tán)
  13. 沙灣 / Sar Wan / Shāwān (陳 / Chan / Chén)
  14. 冬瓜沖 / Tung Kwa Chung / Dōngguāchōng (區 / Au / Ōu)
  15. 南溪 / Nam Kai / Nánxī (區 / Au / Ōu)
 7. 書坑堡 / Shu Hang Bo / Shūkēngbǎo
  1. 書坑 / Shu Hang / Shūkēng (譚 / Hom / Tán)
  2. 月山 / Yuet Shan / Yuèshān (譚 / Hom / Tán)
  3. 鹿坑 / Luk Hang / Lùkēng
   aka 永樂 / Wing Lok / Yǒnglè
   (譚 / Hom / Tán)
  4. 天和 / Tin Wo / Tiānhé (譚 / Hom / Tán)
  5. 圓坑 / Yuen Hang / Yuánkēng (譚 / Hom / Tán)
  6. 聯安 / Luen On / Lián’ān (譚 / Hom / Tán)
  7. 井厚塘 / Cheng Hou Tong / Jǐnghòutáng (譚 / Hom / Tán)