sort order:
| more options

County 台山
Toishan

Táishān

Area 4
Heung
密逕泮鄉
Mut King Poon Heung

Mìjìngpànxiāng
Market(s)新昌,公義,石龍頭
Sun Cheong City, Kung Yee, Shek Lung Tau

Xīnchāng, Gōngyì, Shílóngtóu
Map LocationFQ7671
[approx. location on google maps]
[approx. location on openstreetmap]

Contains 3 subheungs:

 1. 密沖鄉 / Mut Chung Heung / Mìchōngxiāng
 2. 逕頭鄉 / King Tau Heung / Jìngtóuxiāng
 3. 沖泮鄉 / Chung Poon Heung / Chōngpànxiāng

Contains 95 villages in total:

密沖鄉 / Mut Chung Heung / Mìchōngxiāng
 1. 刀背 / To Pui / Dāobèi
  aka 馬崗 / Ma Kong / Mǎgāng
  (李 / Lee / Lǐ)
 2. 南華 / Nam Wah / Nánhuá (李 / Lee / Lǐ)
 3. 風儀 / Fung Yee / Fēngyí
  aka 鶴咀 / Hok Tsui / Hèjǔ
  (李 / Lee / Lǐ)
 4. 赤水坑 / Chak Sui Hang / Chìshuǐkēng
  aka 鳳潮 / Fung Chiu / Fèngcháo
  (李 / Lee / Lǐ)
 5. 鳳崗 / Fung Kong / Fènggāng (李 / Lee / Lǐ)
 6. 鳳田 / Fung Tin / Fèngtián (李 / Lee / Lǐ)
 7. 匯潮 / Wui Chiu / Huìcháo (李 / Lee / Lǐ)
 8. 小坑 / Siu Hang / Xiǎokēng (李 / Lee / Lǐ)
 9. 葉坑 / Yip Hang / Yèkēng (李 / Lee / Lǐ)
 10. 洞心 / Tung Sum / Dòngxīn (李 / Lee / Lǐ)
 11. 鳳岐 / Fung Kay / Fèngqí (李 / Lee / Lǐ)
 12. 大塘 / Tai Tong / Dàtáng (李 / Lee / Lǐ)
 13. 良坑 / Leong Hang / Liángkēng (李 / Lee / Lǐ)
 14. 文沖 / Mun Chung / Wénchōng (李 / Lee / Lǐ)
 15. 馬欄 / Ma Lan / Mǎlán (李 / Lee / Lǐ)
 16. 圓洞 / Yuen Tung / Yuándòng (李 / Lee / Lǐ)
 17. 光華 / Kong Wah / Guānghuá (李 / Lee / Lǐ)
 18. 西坑 / Sai Hang / Xīkēng (李 / Lee / Lǐ)
 19. 棵坑 / Kor Hang / Kēkēng (李 / Lee / Lǐ)
 20. 錦龍 / Kam Lung / Jǐnlóng (李 / Lee / Lǐ)
 21. 東安 / Tung On / Dōng’ān (李 / Lee / Lǐ)
 22. 龍崗咀 / Lung Kong Tsui / Lónggāngjǔ (李 / Lee / Lǐ)
 23. 福安 / Fuk On / Fú’ān (李 / Lee / Lǐ)
 24. 龍田 / Lung Tin / Lóngtián (李 / Lee / Lǐ)
 25. 龍崗 / Lung Kong / Lónggāng (李 / Lee / Lǐ)
 26. 崗頭 / Kong Tau / Gāngtóu (李 / Lee / Lǐ)
 27. 連背 / Lin Pui / Liánbèi (李 / Lee / Lǐ)
 28. 薄波 / Pok Bor / Bópō (李 / Lee / Lǐ)
 29. 平安 / Ping On / Píng’ān (李 / Lee / Lǐ)
 30. 長安 / Cheung On / Cháng’ān (李 / Lee / Lǐ)
 31. 水合 / Sui Hop / Shuǐhé (李 / Lee / Lǐ)
 32. 公義 / Kung Yee / Gōngyì (李 / Lee / Lǐ)
 33. 蓮坑 / Lin Hang / Liánkēng (李 / Lee / Lǐ)
 34. 上沖 / Sheung Chung / Shàngchōng (李 / Lee / Lǐ)
 35. 上蓮 / Sheung Lin / Shànglián (李 / Lee / Lǐ)
逕頭鄉 / King Tau Heung / Jìngtóuxiāng
 1. 祖頭 / Cho Tau / Zǔtóu (李 / Lee / Lǐ)
 2. 龍盤 / Lung Poon / Lóngpán (李 / Lee / Lǐ)
 3. 龍興 / Lung Hing / Lóngxīng (李 / Lee / Lǐ)
 4. 蓮塘 / Lin Tong / Liántáng (李 / Lee / Lǐ)
 5. 鳴鳳 / Ming Fung / Míngfèng (李 / Lee / Lǐ)
 6. 常安 / Sheung On / Cháng’ān (李 / Lee / Lǐ)
 7. 朝陽 / Chiu Yeung / Cháoyáng (李 / Lee / Lǐ)
 8. 水坑 / Sui Hang / Shuǐkēng (李 / Lee / Lǐ)
 9. 蓮心 / Lin Sum / Liánxīn (李 / Lee / Lǐ)
 10. 龍安 / Lung On / Lóng’ān (李 / Lee / Lǐ)
 11. 高安 / Ko On / Gāo’ān (李 / Lee / Lǐ)
 12. 高塘基 / Ko Tong Kay / Gāotángjī (李 / Lee / Lǐ)
 13. 永寧 / Wing Ning / Yǒngníng (李 / Lee / Lǐ)
 14. 逕頭 / King Tau / Jìngtóu (李 / Lee / Lǐ)
 15. 岐安 / Kay On / Qí’ān (李 / Lee / Lǐ)
沖泮鄉 / Chung Poon Heung / Chōngpànxiāng
 1. 塘下咀 / Tong Ha Tsui / Tángxiàjǔ (陳 / Chan / Chén)
 2. 鎮江 / Chun Kong / Zhènjiāng (陳 / Chan / Chén)
 3. 總江 / Choong Kong / Zǒngjiāng (陳 / Chan / Chén)
 4. 果園 / Kor Yuen / Guǒyuán (陳 / Chan / Chén)
 5. 塘尾 / Tong May / Tángwěi (陳 / Chan / Chén)
 6. 山咀 / Shan Tsui / Shānjǔ (陳 / Chan / Chén)
 7. 水坑 / Sui Hang / Shuǐkēng (陳 / Chan / Chén)
 8. 牛路 / Ngau Lo / Niúlù (陳 / Chan / Chén)
 9. 平原 / Ping Yuen / Píngyuán
  aka 老鼠仔 / Lo Shu Chai / Lǎoshǔzǎi
  (陳 / Chan / Chén)
 10. 塘溪 / Tong Kai / Tángxī (陳 / Chan / Chén)
 11. 社涌 / Sher Chung / Shèchōng (陳 / Chan / Chén)
 12. 匯江 / Wui Kong / Huìjiāng (陳 / Chan / Chén)
 13. 錦江 / Kam Kong / Jǐnjiāng (陳 / Chan / Chén)
 14. 聖堂 / Sing Tong / Shèngtáng (陳 / Chan / Chén)
 15. 黃槐 / Wong Wai / Huánghuái (陳 / Chan / Chén)
 16. 黃槐新 / Wong Wai Sun / Huánghuáixīn (陳 / Chan / Chén)
 17. 勒涌 / Lak Chung / Lèchōng (陳 / Chan / Chén)
 18. 朝北 / Chiu Pak / Cháoběi (陳 / Chan / Chén)
 19. 安塘 / On Tong / Āntáng (陳 / Chan / Chén)
 20. 同基 / Tung Kay / Tóngjī (陳 / Chan / Chén)
 21. 泮溪 / Poon Kai / Pànxī (陳 / Chan / Chén)
 22. 潮江 / Chiu Kong / Cháojiāng (陳 / Chan / Chén)
 23. 泮塘 / Poon Tong / Pàntáng (陳 / Chan / Chén)
 24. 潮陽 / Chiu Yeung / Cháoyáng (陳 / Chan / Chén)
 25. 鎖衡 / Sor Hang / Suǒhéng (陳 / Chan / Chén)
 26. 喬門 / Kiu Moon / Qiáomén (陳 / Chan / Chén)
 27. / Ho / Hé (陳 / Chan / Chén)
 28. 河陽 / Ho Yeung / Héyáng (陳 / Chan / Chén)
 29. 玉堂 / Yuk Tong / Yùtáng
  aka 石四 / Shek Sze / Shísì
  (陳 / Chan / Chén)
 30. 龍盤 / Lung Poon / Lóngpán (陳 / Chan / Chén)
 31. 田美 / Tin May / Tiánměi (陳 / Chan / Chén)
 32. 三家者 / Sam Ka Jeh / Sānjiāzhě (陳 / Chan / Chén)
 33. 菓基 / Kor Kay / Guǒjī (陳 / Chan / Chén)
 34. 經堂 / King Tong / Jīngtáng (陳 / Chan / Chén)
 35. 嶺咀 / Ling Tsui / Lǐngjǔ (陳 / Chan / Chén)
 36. 大蓢咀 / Tai Long Tsui / Dàlǎngjǔ (陳 / Chan / Chén)
 37. 江凹 / Kong Ow / Jiāng’āo (陳 / Chan / Chén)
 38. 常步 / Sheung Bo / Chángbù (陳 / Chan / Chén)
 39. 鴻鳳 / Hung Fung / Hóngfèng (陳 / Chan / Chén)
 40. 泮江 / Poon Kong / Pànjiāng (陳 / Chan / Chén)
 41. 永寧 / Wing Ning / Yǒngníng (陳 / Chan / Chén)
 42. 沖泮 / Chung Poon / Chōngpàn (陳 / Chan / Chén)
 43. 此恆 / Chee Hang / Cǐhéng (陳 / Chan / Chén)
 44. 橋頭沖 / Kiu Tau Chung / Qiáotóuchōng (陳 / Chan / Chén)
 45. 新篤 / Sun Tuk / Xīndǔ (陳 / Chan / Chén)