sort order:
| more options

County 台山
Toishan

Táishān

Area 4
Heung
淡雲鄉
Darm Wan Heung

Dànyúnxiāng
Market(s)水西
Sui Sai

Shuǐxī
Map LocationFQ7666
[approx. location on google maps]
[approx. location on openstreetmap]

Contains 2 subheungs:

 1. 沖雲鄉 / Chung Wan Heung / Chōngyúnxiāng
 2. 淡村鄉 / Darm Chuen Heung / Dàncūnxiāng

Contains 82 villages in total:

沖雲鄉 / Chung Wan Heung / Chōngyúnxiāng
 1. 西蓢 / Sai Long / Xīlǎng (鄺 / Fong / Kuàng)
 2. 大安 / Tai On / Dà’ān (鄺 / Fong / Kuàng)
 3. 永安 / Wing On / Yǒng’ān (鄺 / Fong / Kuàng)
 4. 龍火石 / Lung For Shek / Lónghuǒshí (鄺 / Fong / Kuàng) Two small new villages under this, but names unknown.
 5. 南安 / Nam On / Nán’ān (鄺 / Fong / Kuàng)
 6. 洞美 / Tung May / Dòngměi (鄺,余 / Fong, Yee / Kuàng, Yú)
 7. 瓦下 / Ngar Ha / Wǎxià (鄺 / Fong / Kuàng)
 8. 順水 / Shun Sui / Shùnshuǐ (鄺 / Fong / Kuàng)
 9. 草巷尾 / Cho Hong May / Cǎoxiàngwěi (鄺 / Fong / Kuàng)
 10. 花子田 / Fa Tze Tin / Huāzǐtián (鄺 / Fong / Kuàng)
 11. 豬尾山 / Chu May Shan / Zhūwěishān (鄺 / Fong / Kuàng)
 12. 順和 / Shun Wo / Shùnhé (鄺 / Fong / Kuàng)
 13. / Sheung / Shàng (鄺 / Fong / Kuàng)
 14. 井筒 / Cheng Dong / Jǐngtǒng (鄺 / Fong / Kuàng)
 15. 朝陽 / Chiu Yeung / Cháoyáng (鄺 / Fong / Kuàng)
 16. 大坑 / Tai Hang / Dàkēng (鄺 / Fong / Kuàng)
 17. 倒地木 / To Dai Muk / Dǎodìmù (鄺 / Fong / Kuàng)
 18. 西隆 / Sai Lung / Xīlóng (鄺 / Fong / Kuàng)
 19. 真光 / Chun Kong / Zhēnguāng (鄺 / Fong / Kuàng)
 20. 流真洞 / Lau Chun Tung / Liúzhēndòng (鄺 / Fong / Kuàng)
 21. 獅耳嶺 / See Yee Ling / Shī’ěrlǐng (鄺 / Fong / Kuàng)
 22. 中心 / Chung Sum / Zhōngxīn (鄺 / Fong / Kuàng)
 23. 隔巷 / Kark Hong / Géxiàng (鄺 / Fong / Kuàng)
 24. 三樂 / Sam Lok / Sānlè (鄺 / Fong / Kuàng)
 25. 均安 / Kwan On / Jūn’ān (鄺 / Fong / Kuàng)
 26. 長崗 / Cheung Kong / Chánggāng (鄺 / Fong / Kuàng)
 27. 潮溪 / Chiu Kai / Cháoxī (鄺 / Fong / Kuàng)
 28. 祥雲坊 / Cheung Wan Fong / Xiángyúnfāng (鄺 / Fong / Kuàng)
 29. 九如 / Kau Yee / Jiǔrú (鄺 / Fong / Kuàng)
 30. 圓江 / Yuen Kong / Yuánjiāng (鄺 / Fong / Kuàng)
 31. 三口廟 / Sam Hou Miu / Sānkǒumiào (鄺 / Fong / Kuàng)
 32. 東頭 / Tung Tau / Dōngtóu (鄺 / Fong / Kuàng)
 33. 西頭 / Sai Tau / Xītóu (鄺 / Fong / Kuàng)
 34. 坑尾 / Hang May / Kēngwěi (鄺 / Fong / Kuàng)
 35. 坑美 / Hang May / Kēngměi (鄺 / Fong / Kuàng)
 36. 塘口 / Tong Hou / Tángkǒu (鄺 / Fong / Kuàng)
 37. / Hai / Xiè (鄺 / Fong / Kuàng)
 38. 東坑 / Tung Hang / Dōngkēng (鄺 / Fong / Kuàng)
 39. 塘仔基 / Tong Chai Kay / Tángzǎijī (鄺 / Fong / Kuàng)
 40. 小嶺 / Siu Ling / Xiǎolǐng (鄺 / Fong / Kuàng)
 41. 西龍 / Sai Lung / Xīlóng (鄺 / Fong / Kuàng)
 42. 龍田 / Lung Tin / Lóngtián (鄺 / Fong / Kuàng)
 43. 龍步 / Lung Bo / Lóngbù (鄺 / Fong / Kuàng)
 44. 龍安 / Lung On / Lóng’ān (鄺 / Fong / Kuàng)
 45. 龍江洞 / Lung Kong Tung / Lóngjiāngdòng (鄺 / Fong / Kuàng)
 46. 耳環坑 / Yee Wan Hang / Ěrhuánkēng (鄺 / Fong / Kuàng)
 47. 江美 / Kong May / Jiāngměi (鄺 / Fong / Kuàng)
 48. 昌閣 / Cheong Kok / Chānggé (鄺 / Fong / Kuàng)
 49. 鴨利咀 / Arp Lay Tsui / Yālìjǔ (鄺 / Fong / Kuàng)
 50. 東來 / Tung Loy / Dōnglái (鄺 / Fong / Kuàng)
 51. 南龍 / Nam Lung / Nánlóng (鄺 / Fong / Kuàng)
淡村鄉 / Darm Chuen Heung / Dàncūnxiāng
 1. 大富田 / Tai Fu Tin / Dàfùtián (朱 / Gee / Zhū)
 2. 鳳坑 / Fung Hang / Fèngkēng (朱 / Gee / Zhū)
 3. / Darm / Dàn (朱 / Gee / Zhū)
 4. 東華 / Tung Wah / Dōnghuá (朱 / Gee / Zhū)
 5. 下凹 / Ha Ow / Xià’āo (朱 / Gee / Zhū)
 6. 崇富 / Sung Fu / Chóngfù (朱 / Gee / Zhū)
 7. 水井 / Sui Cheng / Shuǐjǐng (朱 / Gee / Zhū)
 8. 沙洲 / Sar Chau / Shāzhōu (朱 / Gee / Zhū)
 9. 水西 / Sui Sai / Shuǐxī (朱 / Gee / Zhū)
 10. 水西舊 / Sui Sai Kau / Shuǐxījiù (朱 / Gee / Zhū)
 11. 群厚咀 / Kwan Hou Tsui / Qúnhòujǔ (朱 / Gee / Zhū)
 12. 植坑 / Chik Hang / Zhíkēng (朱 / Gee / Zhū)
 13. 龍溪 / Lung Kai / Lóngxī (朱 / Gee / Zhū)
 14. / Wang / Héng (朱 / Gee / Zhū)
 15. 海潮 / Hoi Chiu / Hǎicháo (朱 / Gee / Zhū)
 16. 潮北 / Chiu Pak / Cháoběi (朱 / Gee / Zhū)
 17. 安步 / On Bo / Ānbù (朱 / Gee / Zhū)
 18. 南樂 / Nam Lok / Nánlè (朱 / Gee / Zhū)
 19. 南步 / Nam Bo / Nánbù (朱 / Gee / Zhū)
 20. 忠和 / Chung Wo / Zhōnghé (朱 / Gee / Zhū)
 21. 官步 / Kun Bo / Guānbù (朱 / Gee / Zhū)
 22. 潮陽 / Chiu Yeung / Cháoyáng (朱 / Gee / Zhū)
 23. 虎山 / Fu Shan / Hǔshān (朱 / Gee / Zhū)
 24. 黃毛崗 / Wong Mo Kong / Huángmáogāng (朱 / Gee / Zhū)
 25. 橫新舊 / Wang Sun Kau / Héngxīnjiù (朱 / Gee / Zhū)
 26. 上橋 / Sheung Kiu / Shàngqiáo (朱 / Gee / Zhū)
 27. 孻頭山度 / Lai Tau Shan To / Láitóushāndù (朱 / Gee / Zhū)
 28. 西頭 / Sai Tau / Xītóu
  aka 潮溪舊 / Chiu Kai Kau / Cháoxījiù
  (朱 / Gee / Zhū)
 29. 圓奶 / Yuen Nai / Yuánnǎi (朱 / Gee / Zhū)
 30. 同仁 / Tung Yan / Tóngrén (朱 / Gee / Zhū)
 31. 來坑尾 / Loy Hang May / Láikēngwěi (朱 / Gee / Zhū)