sort order:
| more options

County 台山
Toishan

Táishān

Area 4
Heung
荻海
Dik Hoi

Díhǎi
Market(s)荻海,三八
Dik Hoi, Sam Bat

Díhǎi, Sānbā
Map LocationFQ7171
[approx. location on google maps]
[approx. location on openstreetmap]

Contains 8 subheungs and 2 minor subheungs:

 1. 南山鄉 / Nam Shan Heung / Nánshānxiāng
  aka 北山鄉 / Pak Shan Heung / Běishānxiāng
 2. 燕山鄉 / Yin Shan Heung / Yànshānxiāng
  aka 大嶺鄉 / Tai Ling Heung / Dàlǐngxiāng
 3. 三圍鄉 / Sam Wai Heung / Sānwéixiāng
  aka 敦思鄉 / Tun See Heung / Dūnsīxiāng
 4. 秩祜鄉 / Tit Ku Heung / Zhìhùxiāng
 5. 裡邊鄉 / Li Bin Heung / Lǐbiānxiāng
 6. 光大鄉 / Kong Tai Heung / Guāngdàxiāng
  aka 塘沖鄉 / Tong Chung Heung / Tángchōngxiāng
  aka 德信鄉 / Tak Shun Heung / Déxìnxiāng
 7. 思始鄉 / See Chee Heung / Sīshǐxiāng
 8. 三八鄉 / Sam Bat Heung / Sānbāxiāng
  1. 鄒村鄉 / Chau Chuen Heung / Zōucūnxiāng
  2. 佛凹鄉 / Fat Ow Heung / Fó’āoxiāng

Contains 333 villages in total:

南山鄉 / Nam Shan Heung / Nánshānxiāng
aka 北山鄉 / Pak Shan Heung / Běishānxiāng
 1. 南山 / Nam Shan / Nánshān (余 / Yee / Yú)
 2. 北山 / Pak Shan / Běishān (余 / Yee / Yú)
 3. 芳苑 / Fong Yuen / Fāngyuàn (余 / Yee / Yú)
 4. 塘邊 / Tong Bin / Tángbiān (余 / Yee / Yú)
 5. 大井傍 / Tai Cheng Pong / Dàjǐngbāng (余 / Yee / Yú)
 6. 塘仔美 / Tong Chai May / Tángzǎiměi
  aka 大塘 / Tai Tong / Dàtáng
  (余 / Yee / Yú)
 7. 大安 / Tai On / Dà’ān (余 / Yee / Yú)
 8. 簡咀 / Kan Tsui / Jiǎnjǔ (余 / Yee / Yú)
 9. 南陽 / Nam Yeung / Nányáng (余 / Yee / Yú)
 10. 南勝 / Nam Sing / Nánshèng (余 / Yee / Yú)
 11. 包邊 / Pao Bin / Bāobiān (余 / Yee / Yú)
 12. 包安 / Pao On / Bāo’ān (余 / Yee / Yú)
 13. 小房 / Siu Fong / Xiǎofáng (余 / Yee / Yú)
 14. 張邊 / Cheung Bin / Zhāngbiān (余 / Yee / Yú)
 15. 簡洞 / Kan Tung / Jiǎndòng (余 / Yee / Yú)
 16. 牛仔山 / Ngau Chai Shan / Niúzǎishān (余 / Yee / Yú)
 17. 杏園 / Hang Yuen / Xìngyuán (余 / Yee / Yú)
 18. 仁興 / Yan Hing / Rénxīng (余 / Yee / Yú)
 19. 裡邊 / Li Bin / Lǐbiān (余 / Yee / Yú)
 20. 裡邊下閘 / Li Bin Ha Chap / Lǐbiānxiàzhá (余 / Yee / Yú)
 21. 向西 / Heung Sai / Xiàngxī (余 / Yee / Yú)
 22. 盤龍 / Poon Lung / Pánlóng (余 / Yee / Yú)
 23. 蟾香 / Sim Heung / Chánxiāng (余 / Yee / Yú)
燕山鄉 / Yin Shan Heung / Yànshānxiāng
aka 大嶺鄉 / Tai Ling Heung / Dàlǐngxiāng
 1. 大嶺 / Tai Ling / Dàlǐng (余 / Yee / Yú)
 2. 大同 / Tai Tung / Dàtóng (余 / Yee / Yú)
 3. 大年 / Tai Nin / Dànián (余 / Yee / Yú)
 4. 大成 / Tai Sing / Dàchéng (余 / Yee / Yú)
 5. 大興 / Tai Hing / Dàxīng (余 / Yee / Yú)
 6. 大田 / Tai Tin / Dàtián (余 / Yee / Yú)
 7. 大新 / Tai Sun / Dàxīn (余 / Yee / Yú)
 8. 大昌 / Tai Cheong / Dàchāng (余 / Yee / Yú)
 9. 大林 / Tai Lam / Dàlín (余 / Yee / Yú)
 10. 大陽 / Tai Yeung / Dàyáng (余 / Yee / Yú)
 11. 大福 / Tai Fuk / Dàfú (余 / Yee / Yú)
 12. 大美 / Tai May / Dàměi (余 / Yee / Yú)
 13. 大塘 / Tai Tong / Dàtáng (余 / Yee / Yú)
 14. 大良 / Tai Leong / Dàliáng (余 / Yee / Yú)
 15. 大隆 / Tai Lung / Dàlóng (余 / Yee / Yú)
 16. 大寧 / Tai Ning / Dàníng (余 / Yee / Yú)
 17. 大園 / Tai Yuen / Dàyuán (余 / Yee / Yú)
 18. 嶺背 / Ling Pui / Lǐngbèi (余 / Yee / Yú)
 19. 菱角塘 / Ling Kok Tong / Língjiǎotáng (余 / Yee / Yú)
 20. 包嶺 / Pao Ling / Bāolǐng (余 / Yee / Yú)
 21. 高廊墟 / Ko Long Hui / Gāolángxū (余 / Yee / Yú)
 22. 三塔半 / Sam Tap Poon / Sāntǎbàn (余 / Yee / Yú)
 23. 長樂 / Cheung Lok / Chánglè (余 / Yee / Yú)
 24. 西嶺 / Sai Ling / Xīlǐng (余 / Yee / Yú)
 25. 月崗 / Yuet Kong / Yuègāng (余 / Yee / Yú)
 26. 小橋 / Siu Kiu / Xiǎoqiáo
  aka 盛良 / Shing Leong / Shèngliáng
  (余 / Yee / Yú)
 27. 牛寮 / Ngau Liu / Niúliáo (余 / Yee / Yú)
 28. 腦園 / Lo Yuen / Nǎoyuán (余 / Yee / Yú)
 29. 水爐響 / Sui Lo Heung / Shuǐlúxiǎng (余 / Yee / Yú)
 30. 龍安 / Lung On / Lóng’ān (余 / Yee / Yú)
 31. 鳳崗 / Fung Kong / Fènggāng (余 / Yee / Yú)
 32. 昇平 / Sing Ping / Shēngpíng (余 / Yee / Yú)
 33. 塘尾 / Tong May / Tángwěi (余 / Yee / Yú)
 34. 同安 / Tung On / Tóng’ān (余 / Yee / Yú)
 35. 匯潮 / Wui Chiu / Huìcháo (余 / Yee / Yú)
 36. 大圍 / Tai Wai / Dàwéi (余 / Yee / Yú)
三圍鄉 / Sam Wai Heung / Sānwéixiāng
aka 敦思鄉 / Tun See Heung / Dūnsīxiāng
 1. 中華 / Chung Wah / Zhōnghuá (余 / Yee / Yú)
 2. 大福 / Tai Fuk / Dàfú (余 / Yee / Yú)
 3. 田南 / Tin Nam / Tiánnán (余 / Yee / Yú)
 4. 豐樂 / Fung Lok / Fēnglè (余 / Yee / Yú)
 5. 蓮陽 / Lin Yeung / Liányáng (余 / Yee / Yú)
 6. 超邊 / Chiu Bin / Chāobiān (余 / Yee / Yú)
 7. 園美 / Yuen May / Yuánměi (余 / Yee / Yú)
 8. 田心 / Tin Sum / Tiánxīn (余 / Yee / Yú)
 9. 田步 / Tin Bo / Tiánbù (余 / Yee / Yú)
 10. 張沖 / Cheung Chung / Zhāngchōng (余 / Yee / Yú)
 11. / Ha / Xià (余 / Yee / Yú)
 12. 聯桂 / Luen Kwai / Liánguì (余 / Yee / Yú)
 13. 沖間 / Chung Kan / Chōngjiān (余 / Yee / Yú)
 14. 沖間北社 / Chung Kan Pak Sher / Chōngjiānběishè (余 / Yee / Yú)
 15. 龍田 / Lung Tin / Lóngtián (余 / Yee / Yú)
 16. 迎美 / Ying May / Yíngměi (余 / Yee / Yú)
 17. 岐嶺 / Kay Ling / Qílǐng (余 / Yee / Yú)
 18. 游魚 / Yau Yu / Yóuyú (余 / Yee / Yú)
 19. 新美 / Sun May / Xīnměi (余 / Yee / Yú)
 20. 蓮美 / Lin May / Liánměi (余 / Yee / Yú)
 21. 坑美 / Hang May / Kēngměi (余 / Yee / Yú)
 22. 成美 / Sing May / Chéngměi (余 / Yee / Yú)
 23. 聯美 / Luen May / Liánměi (余 / Yee / Yú)
 24. 龍溪 / Lung Kai / Lóngxī (余 / Yee / Yú)
 25. 蓮湖 / Lin Wu / Liánhú (余 / Yee / Yú)
 26. 沖美 / Chung May / Chōngměi (余 / Yee / Yú)
秩祜鄉 / Tit Ku Heung / Zhìhùxiāng
 1. 西湖 / Sai Wu / Xīhú (余 / Yee / Yú)
 2. 橋頭 / Kiu Tau / Qiáotóu (余 / Yee / Yú)
 3. 黎頭咀 / Lai Tau Tsui / Lítóujǔ (余 / Yee / Yú)
 4. 華祝 / Wah Chuk / Huázhù (余 / Yee / Yú)
 5. 長隆 / Cheung Lung / Chánglóng (余 / Yee / Yú)
 6. 新橋 / Sun Kiu / Xīnqiáo (余 / Yee / Yú)
 7. 新屋 / Sun Uk / Xīnwū (余 / Yee / Yú)
 8. 平安 / Ping On / Píng’ān (余 / Yee / Yú)
 9. 李園 / Lee Yuen / Lǐyuán (余 / Yee / Yú)
 10. 潮溪 / Chiu Kai / Cháoxī (余 / Yee / Yú)
 11. 潮灣 / Chiu Wan / Cháowān (余 / Yee / Yú)
 12. 上灣 / Sheung Wan / Shàngwān (余 / Yee / Yú)
 13. 南邊 / Nam Bin / Nánbiān (余 / Yee / Yú)
 14. 南安 / Nam On / Nán’ān (余 / Yee / Yú)
 15. 南陽 / Nam Yeung / Nányáng (余 / Yee / Yú)
 16. 潮邊 / Chiu Bin / Cháobiān (余 / Yee / Yú)
 17. 南嶺 / Nam Ling / Nánlǐng (余 / Yee / Yú)
 18. 富嶺 / Fu Ling / Fùlǐng (余 / Yee / Yú)
 19. 高嶺 / Ko Ling / Gāolǐng (余 / Yee / Yú)
 20. 高崗 / Ko Kong / Gāogāng (余 / Yee / Yú)
 21. 田楊 / Tin Yeung / Tiányáng (余 / Yee / Yú)
 22. 魷魚澳 / Yau Yu O / Yóuyú’ào (余 / Yee / Yú)
 23. 雁湖 / Ngan Wu / Yànhú (余 / Yee / Yú)
 24. 宏溪 / Wang Kai / Hóngxī (余 / Yee / Yú)
 25. 松溪 / Chung Kai / Sōngxī (余 / Yee / Yú)
 26. 新蓮 / Sun Lin / Xīnlián (余 / Yee / Yú)
 27. 廣安 / Kwong On / Guǎng’ān (余 / Yee / Yú)
 28. 吉都 / Kut To / Jídū (余 / Yee / Yú)
 29. 山大王 / Shan Tai Wong / Shāndàwáng (余 / Yee / Yú)
 30. 歪濠風 / Wai Ho Fung / Wāiháofēng (余 / Yee / Yú)
 31. 苟毛虫 / Kau Mo Chung / Gǒumáochóng (余 / Yee / Yú)
 32. 蓮坑 / Lin Hang / Liánkēng (余 / Yee / Yú)
 33. 老白山 / Lo Pak Shan / Lǎobáishān (余 / Yee / Yú)
 34. 豪基 / Ho Kay / Háojī (余 / Yee / Yú)
 35. 又新 / Yau Sun / Yòuxīn (余 / Yee / Yú)
 36. 甲山橋 / Kap Shan Kiu / Jiǎshānqiáo (余 / Yee / Yú)
 37. 良田 / Leong Tin / Liángtián (余 / Yee / Yú)
 38. 四美 / Sze May / Sìměi (余 / Yee / Yú)
 39. 樂郊 / Lok Kou / Lèjiāo (余 / Yee / Yú)
 40. 樂都 / Lok To / Lèdū (余 / Yee / Yú)
 41. 崗美 / Kong May / Gāngměi (余 / Yee / Yú)
 42. 下灣 / Ha Wan / Xiàwān (余 / Yee / Yú)
 43. 湖邊 / Wu Bin / Húbiān (余 / Yee / Yú)
 44. 盛良 / Shing Leong / Shèngliáng (余 / Yee / Yú)
 45. 龍口 / Lung Hou / Lóngkǒu (余 / Yee / Yú)
 46. 兩美 / Leong May / Liǎngměi (余 / Yee / Yú)
 47. 水桐 / Sui Tung / Shuǐtóng (余 / Yee / Yú)
 48. 興隆 / Hing Lung / Xīnglóng (余 / Yee / Yú)
 49. 上邊 / Sheung Bin / Shàngbiān (余 / Yee / Yú)
 50. 龍邊 / Lung Bin / Lóngbiān (余 / Yee / Yú)
 51. 澤沖 / Chak Chung / Zéchōng (余 / Yee / Yú)
 52. 聯沖 / Luen Chung / Liánchōng (余 / Yee / Yú)
 53. 獅子廟 / See Tze Miu / Shīzǐmiào (余 / Yee / Yú)
 54. 瑞龍 / Shui Lung / Ruìlóng (余 / Yee / Yú)
 55. 永興 / Wing Hing / Yǒngxīng (余 / Yee / Yú)
 56. 永年 / Wing Nin / Yǒngnián (余 / Yee / Yú)
 57. 蟠龍 / Poon Lung / Pánlóng (余 / Yee / Yú)
 58. 平陽 / Ping Yeung / Píngyáng (余 / Yee / Yú)
 59. 龍安 / Lung On / Lóng’ān (余 / Yee / Yú)
 60. 榮華 / Wing Wah / Rónghuá (余 / Yee / Yú)
 61. 雁湖向東 / Ngan Wu Heung Tung / Yànhúxiàngdōng (余 / Yee / Yú)
 62. 雁湖向西 / Ngan Wu Heung Sai / Yànhúxiàngxī (余 / Yee / Yú)
 63. 張沖 / Cheung Chung / Zhāngchōng (余 / Yee / Yú)
 64. 沖華 / Chung Wah / Chōnghuá (余 / Yee / Yú)
 65. 洞美 / Tung May / Dòngměi (余 / Yee / Yú)
 66. 六槐社 / Luk Wai Sher / Liùhuáishè (余 / Yee / Yú)
 67. 東邊 / Tung Bin / Dōngbiān (余 / Yee / Yú)
 68. 西邊 / Sai Bin / Xībiān (余 / Yee / Yú)
 69. 蘆沖 / Lo Chung / Lúchōng (余 / Yee / Yú)
 70. 水頭 / Sui Tau / Shuǐtóu (余 / Yee / Yú)
 71. 五桂堂 / Ng Kwai Tong / Wǔguìtáng (余 / Yee / Yú)
 72. 秀錢入柜 / Sau Chien Yup Kwai / Xiùqiánrùguì (余 / Yee / Yú)
 73. 水口 / Sui Hou / Shuǐkǒu (余 / Yee / Yú)
 74. 永安 / Wing On / Yǒng’ān (余 / Yee / Yú)
 75. 蓮溪 / Lin Kai / Liánxī (余 / Yee / Yú)
 76. 東溪 / Tung Kai / Dōngxī (余 / Yee / Yú)
 77. 田心 / Tin Sum / Tiánxīn (余 / Yee / Yú)
 78. 學環 / Hok Wan / Xuéhuán (余 / Yee / Yú)
 79. 富美 / Fu May / Fùměi (余 / Yee / Yú)
 80. 安懷 / On Wai / Ānhuái (余 / Yee / Yú)
 81. 沖美 / Chung May / Chōngměi (余 / Yee / Yú)
 82. 潮美 / Chiu May / Cháoměi (余 / Yee / Yú)
 83. 井頭 / Cheng Tau / Jǐngtóu (余 / Yee / Yú)
 84. 蓮塘 / Lin Tong / Liántáng (余 / Yee / Yú)
 85. 潮陽 / Chiu Yeung / Cháoyáng (余 / Yee / Yú)
 86. 長安 / Cheung On / Cháng’ān (余 / Yee / Yú)
裡邊鄉 / Li Bin Heung / Lǐbiānxiāng
 1. 向北 / Heung Pak / Xiàngběi (余 / Yee / Yú)
 2. 向東 / Heung Tung / Xiàngdōng (余 / Yee / Yú)
 3. 龍盤 / Lung Poon / Lóngpán (余 / Yee / Yú)
 4. 草沖 / Cho Chung / Cǎochōng (余 / Yee / Yú)
 5. 山塘 / Shan Tong / Shāntáng (余 / Yee / Yú)
 6. 潮陽裡 / Chiu Yeung Li / Cháoyánglǐ (余 / Yee / Yú)
 7. 上環 / Sheung Wan / Shànghuán (余 / Yee / Yú)
 8. 雞食田 / Kai Sik Tin / Jīshítián (余 / Yee / Yú)
 9. 圓嶺 / Yuen Ling / Yuánlǐng (余 / Yee / Yú)
 10. 蓮沖 / Lin Chung / Liánchōng (余 / Yee / Yú)
 11. 新圓嶺 / Sun Yuen Ling / Xīnyuánlǐng (余 / Yee / Yú)
 12. 岐邊 / Kay Bin / Qíbiān (余 / Yee / Yú)
 13. 祥慶 / Cheung Hing / Xiángqìng (余 / Yee / Yú)
 14. 高陽 / Ko Yeung / Gāoyáng (余 / Yee / Yú)
 15. 草塘 / Cho Tong / Cǎotáng (余 / Yee / Yú)
 16. 龍興 / Lung Hing / Lóngxīng (余 / Yee / Yú)
 17. 隆沖 / Lung Chung / Lóngchōng (余 / Yee / Yú)
 18. 龍溪 / Lung Kai / Lóngxī (余 / Yee / Yú)
 19. 岐溪 / Kay Kai / Qíxī (余 / Yee / Yú)
 20. 山泉 / Shan Chuen / Shānquán (余 / Yee / Yú)
 21. 吉慶 / Kut Hing / Jíqìng (余 / Yee / Yú)
 22. 上安 / Sheung On / Shàng’ān (余 / Yee / Yú)
 23. 岐陽 / Kay Yeung / Qíyáng (余 / Yee / Yú)
 24. 成興 / Sing Hing / Chéngxīng (余 / Yee / Yú)
 25. 水邊 / Sui Bin / Shuǐbiān (余 / Yee / Yú)
 26. 下灣 / Ha Wan / Xiàwān (余 / Yee / Yú)
 27. 韶陽 / Shiu Yeung / Sháoyáng (余 / Yee / Yú)
 28. 凌陽 / Ling Yeung / Língyáng (余 / Yee / Yú)
 29. 鳳陽 / Fung Yeung / Fèngyáng (余 / Yee / Yú)
 30. 華陽 / Wah Yeung / Huáyáng (余 / Yee / Yú)
 31. 卒陽 / Chut Yeung / Zúyáng (余 / Yee / Yú)
 32. 朝陽 / Chiu Yeung / Cháoyáng (余 / Yee / Yú)
 33. 廟邊 / Miu Bin / Miàobiān (余 / Yee / Yú)
光大鄉 / Kong Tai Heung / Guāngdàxiāng
aka 塘沖鄉 / Tong Chung Heung / Tángchōngxiāng
aka 德信鄉 / Tak Shun Heung / Déxìnxiāng
 1. 卒隆 / Chut Lung / Zúlóng (余 / Yee / Yú)
 2. 卒華 / Chut Wah / Zúhuá (余 / Yee / Yú)
 3. 灣頭 / Wan Tau / Wāntóu (余 / Yee / Yú)
 4. 死佬山 / Say Lo Shan / Sǐlǎoshān (余 / Yee / Yú)
 5. 交椅山 / Kau Yee Shan / Jiāoyǐshān (余 / Yee / Yú)
 6. 旗干山 / Kay Kon Shan / Qígānshān (余 / Yee / Yú)
 7. 泮塘 / Poon Tong / Pàntáng (余 / Yee / Yú)
 8. 塘邊 / Tong Bin / Tángbiān (余 / Yee / Yú)
 9. / Cheung / Zhǎng (余 / Yee / Yú)
 10. 仁興 / Yan Hing / Rénxīng (余 / Yee / Yú)
 11. 菓圍堡 / Kor Wai Bo / Guǒwéibǎo (余 / Yee / Yú)
 12. 大塘 / Tai Tong / Dàtáng (余 / Yee / Yú)
 13. 環塘 / Wan Tong / Huántáng (余 / Yee / Yú)
 14. 株塘 / Chu Tong / Zhūtáng (余 / Yee / Yú)
 15. 朱屋 / Gee Uk / Zhūwū (余 / Yee / Yú)
 16. 大門樓 / Tai Moon Lau / Dàménlóu (余 / Yee / Yú)
 17. 長春 / Cheung Chun / Chángchūn (余 / Yee / Yú)
 18. 長年 / Cheung Nin / Chángnián (余 / Yee / Yú)
 19. 雀氹 / Chak Tam / Quèdàng (余 / Yee / Yú)
 20. 企灣 / Kee Wan / Qǐwān (余 / Yee / Yú)
 21. 毛虫坑 / Mo Chung Hang / Máochóngkēng (余 / Yee / Yú)
 22. 十二駁 / Sup Yee Pok / Shí’èrbó (余 / Yee / Yú)
 23. 坑口 / Hang Hou / Kēngkǒu (余 / Yee / Yú)
 24. 塘沖 / Tong Chung / Tángchōng (余 / Yee / Yú)
 25. 聯沖 / Luen Chung / Liánchōng (余 / Yee / Yú)
 26. 龍聯 / Lung Luen / Lónglián (余 / Yee / Yú)
 27. 沙塘 / Sar Tong / Shātáng (余 / Yee / Yú)
 28. 黃邊 / Wong Bin / Huángbiān (余 / Yee / Yú)
 29. 鳳陽 / Fung Yeung / Fèngyáng (余 / Yee / Yú)
 30. 樓台 / Lau Toy / Lóutái (余 / Yee / Yú)
 31. 那陽 / Nor Yeung / Nuóyáng (余 / Yee / Yú)
 32. 李邊 / Lee Bin / Lǐbiān (余 / Yee / Yú)
 33. 水邊 / Sui Bin / Shuǐbiān (余 / Yee / Yú)
 34. 東興 / Tung Hing / Dōngxīng (余 / Yee / Yú)
 35. 華邊 / Wah Bin / Huábiān (余 / Yee / Yú)
 36. 上邊 / Sheung Bin / Shàngbiān (余 / Yee / Yú)
 37. 三多 / Sam Dor / Sānduō (余 / Yee / Yú)
思始鄉 / See Chee Heung / Sīshǐxiāng
 1. 祝華坊 / Chuk Wah Fong / Zhùhuáfāng (余 / Yee / Yú)
 2. 鳳朝 / Fung Chiu / Fèngcháo (余 / Yee / Yú)
 3. 龍灣 / Lung Wan / Lóngwān (余 / Yee / Yú)
 4. 鶴灣 / Hok Wan / Hèwān (余 / Yee / Yú)
 5. 岐陽 / Kay Yeung / Qíyáng (余 / Yee / Yú)
 6. 陳邊 / Chan Bin / Chénbiān (余 / Yee / Yú)
 7. 狗山 / Kau Shan / Gǒushān (余 / Yee / Yú)
 8. 泮塘 / Poon Tong / Pàntáng (余 / Yee / Yú)
 9. 小蓮塘 / Siu Lin Tong / Xiǎoliántáng (余 / Yee / Yú)
 10. 塘頭 / Tong Tau / Tángtóu (余 / Yee / Yú)
 11. 朝安 / Chiu On / Cháo’ān (余 / Yee / Yú)
 12. 龍頭 / Lung Tau / Lóngtóu (余 / Yee / Yú)
 13. 德華坊 / Tak Wah Fong / Déhuáfāng (余 / Yee / Yú)
 14. 龍田 / Lung Tin / Lóngtián (余 / Yee / Yú)
 15. 塘邊 / Tong Bin / Tángbiān (余 / Yee / Yú)
 16. 盤星 / Poon Sing / Pánxīng (余 / Yee / Yú)
 17. 吉安 / Kut On / Jí’ān (余 / Yee / Yú)
 18. 大慶 / Tai Hing / Dàqìng (余 / Yee / Yú)
 19. 龍岡 / Lung Kong / Lónggāng (余 / Yee / Yú)
三八鄉 / Sam Bat Heung / Sānbāxiāng
 1. 禾邊 / Wo Bin / Hébiān (余 / Yee / Yú)
 2. 週邊 / Chau Bin / Zhōubiān
  aka 迴龍 / Wui Lung / Huílóng
  (余 / Yee / Yú)
 3. 周坑 / Chau Hang / Zhōukēng (余 / Yee / Yú)
 4. 周美 / Chau May / Zhōuměi (余 / Yee / Yú)
 5. 大邊 / Tai Bin / Dàbiān (余 / Yee / Yú)
 6. 蒲康 / Po Hong / Púkāng (余 / Yee / Yú)
 7. 游魚 / Yau Yu / Yóuyú (余 / Yee / Yú)
 8. 龍興 / Lung Hing / Lóngxīng (余 / Yee / Yú)
 9. 沖華 / Chung Wah / Chōnghuá (余 / Yee / Yú)
 10. 瓦窯 / Ngar Yiu / Wǎyáo (余 / Yee / Yú)
 11. 東興 / Tung Hing / Dōngxīng (余 / Yee / Yú)
 12. 南興 / Nam Hing / Nánxīng (余 / Yee / Yú)
 13. 龍邊 / Lung Bin / Lóngbiān (余 / Yee / Yú)
 14. 上邊 / Sheung Bin / Shàngbiān (余 / Yee / Yú)
 15. 三多 / Sam Dor / Sānduō (余 / Yee / Yú)
 16. 李大嶺 / Lee Tai Ling / Lǐdàlǐng (余 / Yee / Yú)
 17. 安康 / On Hong / Ānkāng (余 / Yee / Yú)
 18. 永康 / Wing Hong / Yǒngkāng (余 / Yee / Yú)
 19. 潮灣 / Chiu Wan / Cháowān (余 / Yee / Yú)
 20. 豪基 / Ho Kay / Háojī (余 / Yee / Yú)
 21. 李東坑 / Lee Tung Hang / Lǐdōngkēng (余 / Yee / Yú)
 22. 寧邊 / Ning Bin / Níngbiān (余 / Yee / Yú)
 23. 新安 / Sun On / Xīn’ān (余 / Yee / Yú)
 24. 鄒村鄉 / Chau Chuen Heung / Zōucūnxiāng
  1. 仁興 / Yan Hing / Rénxīng (朱 / Gee / Zhū)
  2. 岐興 / Kay Hing / Qíxīng (朱 / Gee / Zhū)
  3. 和興 / Wo Hing / Héxīng (朱 / Gee / Zhū)
  4. 餘興 / Yu Hing / Yúxīng (朱 / Gee / Zhū)
  5. 鳳陽 / Fung Yeung / Fèngyáng
   aka 行潭 / Hang Tam / Xíngtán
   (朱 / Gee / Zhū)
  6. 土梨崗 / To Lee Kong / Tǔlígāng (朱 / Gee / Zhū)
  7. 蓮塘 / Lin Tong / Liántáng (朱 / Gee / Zhū)
  8. 大塘 / Tai Tong / Dàtáng (朱 / Gee / Zhū)
  9. 塘角 / Tong Kok / Tángjiǎo (朱 / Gee / Zhū)
  10. / Sheung / Shàng (朱 / Gee / Zhū)
  11. 君子坑 / Kwan Tze Hang / Jūnzǐkēng (朱 / Gee / Zhū)
  12. 大蓢 / Tai Long / Dàlǎng (朱 / Gee / Zhū)
  13. 綱山 / Kong Shan / Gāngshān (朱 / Gee / Zhū)
  14. 黃舟逕 / Wong Chau King / Huángzhōujìng
   aka 朝北 / Chiu Pak / Cháoběi
   (朱 / Gee / Zhū)
  15. 凹頭 / Ow Tau / Āotóu (朱 / Gee / Zhū)
  16. 曹灣 / Tso Wan / Cáowān
   aka 瑞龍 / Shui Lung / Ruìlóng
   (朱 / Gee / Zhū)
  17. 桔園 / Kut Yuen / Jiéyuán (朱 / Gee / Zhū)
  18. 樹坑 / Shu Hang / Shùkēng (朱 / Gee / Zhū)
  19. 狗咀 / Kou Tsui / Gǒujǔ (朱 / Gee / Zhū)
  20. 貪邊厚 / Tam Bin Hou / Tānbiānhòu (朱 / Gee / Zhū)
  21. 舟社 / Chau Sher / Zhōushè (朱 / Gee / Zhū)
  22. 廣源 / Kwong Yuen / Guǎngyuán (朱 / Gee / Zhū)
  23. 增光 / Tsang Kong / Zēngguāng (朱 / Gee / Zhū)
  24. 福慶 / Fuk Hing / Fúqìng (朱 / Gee / Zhū)
  25. 潮洞 / Chiu Tung / Cháodòng (朱 / Gee / Zhū)
  26. 長安 / Cheung On / Cháng’ān (朱 / Gee / Zhū)
  27. 蓮尾 / Lin May / Liánwěi (朱 / Gee / Zhū)
  28. 龍山 / Lung Shan / Lóngshān (朱 / Gee / Zhū)
  29. 照頭 / Chiu Tau / Zhàotóu (朱 / Gee / Zhū)
  30. 塘口 / Tong Hou / Tángkǒu (朱 / Gee / Zhū)
  31. 山腰 / Shan Yiu / Shānyāo (朱 / Gee / Zhū)
  32. 順和 / Shun Wo / Shùnhé (朱 / Gee / Zhū)
 25. 佛凹鄉 / Fat Ow Heung / Fó’āoxiāng
  1. 佛凹 / Fat Ow / Fó’āo (黃 / Wong / Huáng)
  2. 南安 / Nam On / Nán’ān (黃 / Wong / Huáng)
  3. 東昇 / Tung Sing / Dōngshēng
   aka 火爐舖 / For Lo Po / Huǒlúpū
   (黃 / Wong / Huáng)
  4. 寸心 / Chun Sum / Cùnxīn (黃 / Wong / Huáng)
  5. 朝勝 / Chiu Sing / Cháoshèng (黃 / Wong / Huáng)
  6. 西滄 / Sai Chong / Xīcāng
   aka 沖泥磡 / Chung Nai Hom / Chōngníkàn
   (黃 / Wong / Huáng)
  7. 鳳翔 / Fung Cheung / Fèngxiáng (謝 / Der / Xiè)
  8. 低崗 / Dai Kong / Dīgāng (謝 / Der / Xiè)
  9. 山頭 / Shan Tau / Shāntóu (謝 / Der / Xiè)
  10. 崗背 / Kong Pui / Gāngbèi (謝 / Der / Xiè)
  11. 橫山頭 / Wang Shan Tau / Héngshāntóu (謝 / Der / Xiè)
  12. 橋頭 / Kiu Tau / Qiáotóu (謝 / Der / Xiè)
  13. 大氹 / Tai Tam / Dàdàng (黃 / Wong / Huáng)
  14. 仁安 / Yan On / Rén’ān (黃 / Wong / Huáng)
  15. 沖華 / Chung Wah / Chōnghuá (黃 / Wong / Huáng)
  16. 狗毛虫 / Kou Mo Chung / Gǒumáochóng (黃 / Wong / Huáng)
  17. 長慶 / Cheung Hing / Chángqìng (黃 / Wong / Huáng)
  18. 文祥樓 / Mun Cheung Lau / Wénxiánglóu (黃 / Wong / Huáng)