sort order:
| more options

County 開平
Hoiping

Kāipíng

Area 3
Heung
平安鄉
Ping On Heung

Píng’ānxiāng
Market(s)赤水
Chik Sui

Chìshuǐ
Map LocationGQ8278
[approx. location on google maps]
[approx. location on openstreetmap]

Contains 2 subheungs:

 1. 赤水鄉 / villages formerly under the jurisdiction of Chik Sui Heung / Chìshuǐxiāng
 2. 大嶺鄉 / villages formerly under the jurisdiction of Tai Ling Heung / Dàlǐngxiāng

Contains 53 villages in total:

 1. 赤麻埗舊村 / Chik Mar Bo Kau / Chìmábùjiùcūn (李 / Lee / Lǐ)
 2. 赤麻埗下村 / Chik Mar Bo Ha / Chìmábùxiàcūn (李 / Lee / Lǐ)
 3. 新村塘村 / Sun Chuen Tong / Xīncūntángcūn (李 / Lee / Lǐ)
 4. 朝溪里 / Chiu Kai Lay / Cháoxīlǐ (李 / Lee / Lǐ)
 5. 龍頭里 / Lung Tau Lay / Lóngtóulǐ (李 / Lee / Lǐ)
 6. 黑石村 / Hak Shek / Hēishícūn (李,譚 / Lee, Tam / Lǐ, Tán)
 7. 南社村 / Nam Sher / Nánshècūn (李 / Lee / Lǐ)
 8. 東社村 / Tung Sher / Dōngshècūn (李 / Lee / Lǐ)
 9. 西頭里 / Sai Tau Lay / Xītóulǐ (赤 / Chik / Chì)
 10. 大湖山 / Tai Wu Shan / Dàhúshān (赤 / Chik / Chì)
 11. 林屋村 / Lum Uk / Línwūcūn (林 / Lum / Lín)
 12. 東溪里 / Tung Kai Lay / Dōngxīlǐ (林 / Lum / Lín)
 13. 北溪里 / Pak Kai Lay / Běixīlǐ (林 / Lum / Lín)
 14. 龍安里 / Lung On Lay / Lóng’ānlǐ (林 / Lum / Lín)
 15. 嶺背里 / Ling Pui Lay / Lǐngbèilǐ (林 / Lum / Lín)
 16. 網山里 / Mong Shan Lay / Wǎngshānlǐ (林 / Lum / Lín)
 17. 小坡村 / Siu Por / Xiǎopōcūn (林 / Lum / Lín)
 18. 趙田村 / Chiu Tin / Zhàotiáncūn (林 / Lum / Lín)
 19. 永勝里 / Wing Sing Lay / Yǒngshènglǐ (林 / Lum / Lín)
赤水鄉 / villages formerly under the jurisdiction of Chik Sui Heung / Chìshuǐxiāng
 1. 猛狗坑村 / Mang Kau Hang / Měnggǒukēngcūn (司徒 / Seto / Sītú)
 2. 白木頸上村 / Pak Muk Keng Sheung / Báimùjǐngshàngcūn (鄧 / Tang / Dèng)
 3. 白木頸下村 / Pak Muk Keng Ha / Báimùjǐngxiàcūn (鄧 / Tang / Dèng)
 4. 橫水竹向西村 / Wang Sui Chuk Heung Sai / Héngshuǐzhúxiàngxīcūn (譚 / Tam / Tán)
 5. 橫水竹向東村 / Wang Sui Chuk Heung Tung / Héngshuǐzhúxiàngdōngcūn (譚 / Tam / Tán)
 6. 新橋頭村 / Sun Kiu Tau / Xīnqiáotóucūn (譚 / Tam / Tán)
 7. 黑泥灶村 / Hak Nei Cho / Hēinízàocūn (譚 / Tam / Tán)
 8. 草塘村 / Cho Tong / Cǎotángcūn (譚 / Tam / Tán)
 9. 橫山洞村 / Wang Shan Tung / Héngshāndòngcūn (譚 / Tam / Tán)
 10. 東和里 / Tung Wo Lay / Dōnghélǐ (譚 / Tam / Tán)
 11. 五鬼屋村 / Ng Kwai Uk / Wǔguǐwūcūn (司徒 / Seto / Sītú)
 12. 貓村 / Mau / Māocūn (司徒 / Seto / Sītú)
 13. 五貴里 / Ng Kwai Lay / Wǔguìlǐ (司徒 / Seto / Sītú)
 14. 瓜殼山村 / Kwa Hok Shan / Guākéshāncūn (司徒 / Seto / Sītú)
 15. 斬雞蓢村 / Charm Kai Long / Zhǎnjīlǎngcūn (司徒 / Seto / Sītú)
 16. 蟾村 / Sim / Cháncūn (司徒 / Seto / Sītú)
 17. 黃泥坡村 / Wong Nei Por / Huángnípōcūn (司徒 / Seto / Sītú)
 18. 黃坭碑村 / Wong Nei Bei / Huángníbēicūn (司徒 / Seto / Sītú)
 19. 元敘廠村 / Yuen Chui Chong / Yuánxùchǎngcūn (司徒 / Seto / Sītú)
 20. 五家廠村 / Ng Ka Chong / Wǔjiāchǎngcūn (周 / Chow / Zhōu)
 21. 小步村 / Shiu Bo / Xiǎobùcūn (林 / Lum / Lín)
 22. 大步村 / Tai Bo / Dàbùcūn (林 / Lum / Lín)
大嶺鄉 / villages formerly under the jurisdiction of Tai Ling Heung / Dàlǐngxiāng
 1. 三合村 / Sam Hop / Sānhécūn (方 / Fong / Fāng)
 2. 纘桂坊 / Tsan Kwai Fong / Zuǎnguìfāng (方 / Fong / Fāng)
 3. 維新里 / Wai Sun Lay / Wéixīnlǐ (方 / Fong / Fāng)
 4. 敦和里 / Tun Wo Lay / Dūnhélǐ (方 / Fong / Fāng)
 5. 瓜藤嶺 / Kwa Tang Ling / Guāténglǐng (方 / Fong / Fāng)
 6. 大宅里 / Tai Chak Lay / Dàzháilǐ (方 / Fong / Fāng)
 7. 寧溪里 / Ning Kai Lay / Níngxīlǐ
  aka 北邊頭 / Pak Bin Tau / Běibiāntóu
  (方 / Fong / Fāng)
 8. 大塘里 / Tai Tong Lay / Dàtánglǐ (方 / Fong / Fāng)
 9. 良塘里 / Leung Tong Lay / Liángtánglǐ (方 / Fong / Fāng)
 10. 蓢基藤 / Long Kay Tang / Lǎngjīténg (方 / Fong / Fāng)
 11. 南昌里 / Nam Cheong Lay / Nánchānglǐ (方 / Fong / Fāng)
 12. 西興里 / Sai Hing Lay / Xīxīnglǐ (方 / Fong / Fāng)